Search result for

อุดฟัน

(5 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดฟัน-, *อุดฟัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน    [V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดฟัน[v. exp.] (ut fan) EN: fill teeth   FR: plomber une dent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown with    [PHRV] อุดฟันด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.

German-Thai: Longdo Dictionary
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง

Are you satisfied with the result?

Go to Top