Search result for

อาสา

(53 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาสา-, *อาสา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาสา[V] volunteer, Syn. สมัครใจ, Example: เพื่อนผมอาสาเข้าไปเป็นนักกฎหมายให้กับคนงานผู้หญิงที่ถูกหลอกไปขายแรงงาน, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ
อาสาสมัคร[N] volunteer, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม
อาสาฬหบูชา[N] the day before the Buddhist Lent, Syn. วันอาสาฬหบูชา, Thai definition: การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาสาก. เสนอตัวเข้ารับทำ.
อาสาน. ความหวัง เช่น นิราสา = ความหวังหมดแล้ว คือ ความหมดหวัง, ความต้องการ, ความอยาก.
อาสาสมัครว. ที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น ทหารอาสาสมัคร.
อาสาสมัครน. บุคคลที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น เขาเป็นอาสาสมัคร.
อาสาฬห-, อาสาฬห์(-สานหะ-, -สานละหะ-, -สาน) น. เดือนที่ ๘ แห่งเดือนจันทรคติ.
อาสาฬหบูชา(-สานหะ-, -สานละหะ-) น. การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Youth volunteers in community development อาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Older volunteersอาสาสมัครผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Volunteer workers in child welforeอาสาสมัครในงานสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community health servicesอาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community developmentอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in correctionsอาสาสมัครในงานทัณฑวิทยา [TU Subject Heading]
Volunteer workers in credit unionsอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in criminal justice administrationอาสาสมัครในงานบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
(Taub) You wanna treat a patient nearly poisoned to death by giving her more poison?คุณรักษาเธอแบบไหน เอาสารพิษใส่เพิ่มให้เธอ Emancipation (2008)
We're going to take volunteers and choose.เรากำลังหาคนอาสาสมัครและเลือก Beethoven Virus (2008)
- Hey, volunteer! - What!เฮ อาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
Do you know what a volunteer does?คุณรู้มั้ยอาสามสมัครต้องทำอะไร Heartbreak Library (2008)
But this isn't a volunteer's job.แต่นี่ เป็นงานของคนที่รับอาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
Who will be the first participant?ใครจะอาสาเป็นคนแรก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now all I need is someone who would like to go into the volcano and get eaten by gods.ข้าขออาสาสมัครหนึ่งคนที่จะลงไปในภูเขาไฟ ให้พระเจ้ากิน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Any hands! Hands, anybody!มีใครอาสามั๊ย ยกมือขึ้น! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I am a volunteer teacher for Sang Do Kindergarten, Min Hye Rin.ฉันเป็นครูอาสาฯของ โรงเรียน อนุบาลซางโด, มินเฮริน . Episode #1.8 (2008)
She volunteers at the day care as a teacher.เธออาสาสมัครเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาล. Episode #1.9 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offer[VT] อาสา, See also: แสดงความเต็มใจ, Syn. volunteer
volunteer for[PHRV] อาสา, See also: สมัครใจทำ (บางสิ่ง)
voluntaryist[N] อาสาสมัคร
volunteer[N] อาสาสมัคร, See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ, Ant. conscript
volunteer[ADJ] อาสาสมัคร, See also: ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย,หลอดม้วน,สายม้วน,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด,สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน,พัน,เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
undertake(อันเดอะเทค') vt.,vi. เข้าทำ,ดำเนินการ,อาสา,รับรอง,ประกัน,รับผิดชอบ., Syn. take on
unrig(อันริก') vt. เอาสายระโยงเรือออก,เอาเครื่องมือออก,ถอดออก
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร
yeoman(โย'เมิน) n. เสรีชนในสมัยศักดินา,ชาวนาที่มีที่นาของตัวเอง,ทหารม้าอาสาสมัคร adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบุคคลดังกล่าว,กล้าหาญ,ซื่อสัตย์, See also: yeomanly adv. pl. yeomen

English-Thai: Nontri Dictionary
undertake(vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
volunteer(vi) อาสา,สมัคร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
อาสาฬหบูชา (n phrase uniq ) อาสาฬหบูชา

German-Thai: Longdo Dictionary
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top