Search result for

อาวุโส

(41 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาวุโส-, *อาวุโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุโส[ADJ] senior, Example: นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมห้องปฏิบัติการใหม่ของไทยเรา, Thai definition: เก่ากว่าหรือแก่กว่าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวุโสว. ที่มีอายุแก่กว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าเป็นต้น เช่น ข้าราชการอาวุโส ครูอาวุโส ศิลปินอาวุโส.
อาวุโสน. ความมีอายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าเป็นต้น เช่น เขามีอาวุโสในการทำงาน ผู้มีอาวุโสทางการเมือง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No respect for the aged! ?ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
You are young, but you respect your elders.คุณยังหนุ่ม แต่เคารพผู้อาวุโส Body of Lies (2008)
This is, "Pay to the order of old People".นี่ "จ่ายให้กับผู้อาวุโสThe House Bunny (2008)
Senior collection's going up Friday, and you haven't even sewn yet.งานชุมชนผู้อาวุโสมีขึ้นในวันศุกร์ และคุณไม่เคยแม้แต่จะซ่อมมันเลย The Echo (2008)
Senior V.P., Medical Disposables.รองประธานอาวุโส,ฝ่ายจัดซื้อยา เขาโทรเมื่อวันอาทิตย์ Duplicity (2009)
As of yesterday, I am the senior vice president in charge of corporate publicity.เมื่อวานนี้ ฉันเป็นรองประธานอาวุโสของสหกรณ์หลวง Julie & Julia (2009)
She's a senior financial analyst with the london branch of phil's firm.เธอเป็นผู้วิเคราะห์การเงินอาวุโสของสาขาบริษัทของฟิลในลอนดอน London. Of Course (2009)
She's a senior financial analyst with the London branch of Phil's firm.เธอเป็นผู้วิเคราะห์การเงินอาวุโสที่สาขาบริษัทของฟิลในลอนดน Look What He Dug Up This Time (2009)
Senior V.P., Eastern Great Lakes Division.รองประธานอาวุโส ของแผนกอีสเทิร์นเกรทเลค It's a Terrible Life (2009)
- Fake Kevin Senior.- เควิลตัวปลอม อาวุโสJonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority   FR: ancienneté [f]
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder   FR: aîné ; ancien

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elder[ADJ] แก่กว่า, See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย, Syn. senior
eldest[ADJ] แก่ที่สุด, See also: อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
senior[ADJ] อาวุโส, See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่, Syn. elder, older

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dean(ดีน) n. คณบดี,หัวหน้าคณะ,เจ้าอาวาส,ผู้มีอาวุโส., See also: deanship n. ดูdean
doyen(ดอย'เอน) n. ผู้อาวุโส -pl. doyens
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
eldestadj. แก่ที่สุด,เป็นผู้อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
oldster(โอลด'สเทอะ) n. คนแก่,ผู้อาวุโส
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
dean(n) คณบดี,ผู้อาวุโส,สมภาร,เจ้าคณะ,เจ้าอาวาส
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด
old(adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
senior(adj) มีอายุ,อาวุโสกว่า,ก่อน
senior(n) ผู้สูงอายุ,ผู้มีอาวุโส,นักศึกษาปีสุดท้าย
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส
superior(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ที่ดีกว่า,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top