Search result for

อาวุธชีวภาพ

(17 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาวุธชีวภาพ-, *อาวุธชีวภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุธชีวภาพ[N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological weaponsอาวุธชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological weaponอาวุธชีวภาพ, อาวุธชีวภาพ คือ เชื้อโรค (แบคทีเรีย ไวรัส หรือ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรค) หรือสารชีวภาพที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เช่น ชีวพิษ ซึ่งเป็นอาวุธเพื่อสังหารหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความสามารถในการสู้รบ
นอกจากนี้ บางครั้งยังรวมถึงอาวุธที่ออกแบบให้ใช้ปล่อยสารชีวภาพ เช่น จรวดนำวิถีหรือระเบิดอีกด้วย พบว่ามีผู้ใช้คำว่า Bioweapon Bioweaponeering Bioarms Biological Warfare หรือ Germ Warfare ในความหมายว่า อาวุธชีวภาพอีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm telling you, man, she is carrying a weapon.เธอเป็นพาหะ ในตัวเธอมีอาวุธชีวภาพ Babylon A.D. (2008)
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon.สายของคุณอ้างว่าสตาร์กวู้ด พยายามที่จะสรรหาอาวุธชีวภาพ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He was developing a bioweapon, but nobody could prove it.เขากำลังพัฒนาอาวุธชีวภาพ แต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Even if all this was true, why in the world would Starkwood want a bioweapon?ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง แล้วทำไม สตาร์กวู้ดถึงจะต้องการอาวุธชีวภาพ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon, and that's your connection to Juma.แหล่งข่าวของคุณอ้างว่า สตาร์ควูดพยายามที่จะ จัดหาอาวุธชีวภาพ และนั่นคือความสัมพันธ์ของคุณกับ จูม่า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It's a bioweapon.มันเป็น อาวุธชีวภาพ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
You may save one man, but what about the thousands of people who could die in a biological attack?คุณอาจจะช่วยคนหนึ่งคน แต่แล้วคนอีกเป็นพันคนละ ที่จะต้องตายในการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.ผมได้อาวุธชีวภาพมาแล้ว พวกนั้นลักลอบเอาเข้ามาที่ท่าเรืออเล็กซานดร้า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Starkwood reacquired the bioweapon.พวกสตาร์กวู้ดได้อาวุธชีวภาพไปแล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.ในการแลกเปลี่ยน พวกนั้นได้รับอนุญาตให้พัฒนา และผลิตอาวุธชีวภาพในแซงกาล่า Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Starkwood reacquired the bioweapon.สตาร์ควูดเอาอาวุธชีวภาพไปแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top