Search result for

อารี

(38 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อารี-, *อารี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารีอารอบ[ADJ] kind, See also: generous, hospitable, Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่, Ant. ขี้เหนียว, ใจดำ, Example: เขาเป็นคนอารีอารอบมาก, Thai definition: มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อารีว. เอื้อเฟื้อ, มีแก่ใจ, มีใจเผื่อแผ่.
อารีอารอบว. มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์ Field of Dreams (1989)
It's Dad's Grail diary.ไดอารี่ที่พ่อจดเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Right here, in Dad's diary.ตรงนี้, ในไดอารี่ของพ่อ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dad sent me this diary for a reason.พ่อ... ต้องส่งไดอารี่ให้ผม เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Grail diary?ไดอารี่ ของจอกศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But, by God, I wasn't wrong when I mailed you my diary.แต่, พระเจ้า, ฉันไม่ได้ทำผิด ตอนที่ พ่อส่งไดอารี่ของพ่อไปให้ลูก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They wanted my diary.พวกมันต้องการไดอารี่ของพ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I knew I had to get that book as far away from me as I possibly could.พ่อรู้ว่าพ่อต้องส่งเจ้าไดอารี่นั่น ไปให้ไกลจากพ่อ มากที่สุด เท่าที่พ่อจะทำได้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You have the diary in your pocket.คุณมีไดอารี่ อยู่ในกระเป๋าของงคุณ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here?แกคิดว่าลูกชายฉัน จะโง่ขนาดนั้นหรือ ที่เขาจะเอาไดอารี่ของฉัน ตลอดทาง มาถึงที่นี่? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Take this diary to the Reichmuseum in Berlin.เอา ไดอารี่ไปด้วย ไปที่พิพิธภัณฑ์ไรทซ์ในเบอร์ลิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My diary's in Berlin.ไดอารี่ของฉัน อยู่ที่เบอร์ลิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
arioso(อารีโอ'โซ) adj.,adv. ท่วงทำนอง
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top