Search result for

อาญา

(46 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาญา-, *อาญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาญา[N] criminal case, Syn. คดีอาญา, Ant. แพ่ง, คดีแพ่ง, Example: อาชญากรรมคือการกระทำผิดอาญา และผู้ที่กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กฎหมาย)
อาญา[N] penalty, See also: punishment, sanction, Syn. โทษ, Example: สถานที่ที่เป็นซ่องของพวกโจรผู้ร้ายหนีอาญาบ้านเมือง เป็นลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาญาศึก[N] martial law, Thai definition: กฎหมายที่ใช้ในการสงคราม
อาญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาชญาสิทธิ์, Example: ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของสังคมมอบอาญาสิทธิ์ให้รัฐกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่รัฐเห็นว่าถูกต้อง, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาชญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่า พระแสงอาญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาชญาสิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาญาน. อำนาจ
อาญาโทษ (มักใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย) เช่น พระราชอาญา.
อาญาสิทธิ์น. อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาชญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย เรียกว่า พระแสงอาญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาชญาสิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patria potestas (L.)อาญาสิทธิ์พ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a fony.มันผิดอาญาร้ายแรง Joy (2008)
They'll do everything they can. My lawyer said they might file criminal charges.พวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาช่วยได้ ทนายของฉันบอกว่า อาจจะโดนฟ้องความผิดทางอาญา Pilot (2008)
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย Portrait of a Beauty (2008)
Please, kill meได้โปรดลงอาญาหม่อมฉันเถิด Portrait of a Beauty (2008)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
If he hits her with it and kills her, that's a criminal case.ถ้าเขาฮิตของเธอกับมันและฆ่าเธอที่เป็นคดีอาญา Revolutionary Road (2008)
Honestly,my best gus,I'd say she'll take a 15-Year sentence,and you serve seven.ถ้าคุณยอมรับสารภาพ เขาจะพิพากษาให้จำคุก 15 ปี และรอลงอาญาอีก 7 ปี Eggtown (2008)
That's a class e felony.นั่นเป็นความผิดอาญา New York Sucks (2009)
A crime is what runs wild.อาญากรรมคือความวุ่นวายครับ Public Enemies (2009)
I can't supercede the penal code.ฉันไม่สามารถหักล้างประมวลกฏหมายอาญาได้ คุณก็จับเขาขังเดี่ยวได้แล้วนี่ Law Abiding Citizen (2009)
These businesses require specialized civil and criminal skills in order to stay in operation.ธุรกิจนี้ต้องมีทักษะทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อให้ดำเนินงานได้ นั่นคือหน้าที่ผม Double Blind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority   
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal   FR: pénal ; criminel
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law   FR: loi monastique [f]
อาญาศึก[n. exp.] (āyā seuk) EN: martial law   FR: loi martiale [f]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality (คริมมิแนล'ลิที) n. ความเป็นอาญา,การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste

English-Thai: Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
CRIMINAL criminal law(n) กฎหมายอาญา
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา,ซึ่งต้องโทษ
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top