Search result for

อาคม

(33 entries)
(0.1852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาคม-, *อาคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาคม[N] magic, See also: charm, spell, enchantment, Syn. คาถา, เวทมนตร์, Example: เขาเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่มีอาคมแก่กล้า เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอันมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาคม(-คม) น. เวทมนตร์, บางทีใช้คู่กับ คาถา เป็น คาถาอาคม
อาคมการมา, การมาถึง, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น มีนาคม คือ มีน + อาคม แปลว่า การมาถึงราศีมีน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Spells, enchantments.- คาถาอาคม - ใช่แล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
They talk of neutrality, but they're all witches and spies.แต่ก็เล่นอาคม ขายข่าว The Chronicles of Riddick (2004)
- Or a chant. Anything to get...- หรืออาคม อะไร ที่ทำให้ ... Just Like Heaven (2005)
He probably doesn't believe in superstitions, anyway.ดูเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่อง คาถาอาคมสักเท่าไหร่ Letters from Iwo Jima (2006)
How about you use those magic voodoo powers and get us the hell out of here, huh?งั้นช่วยใช้พลังอาคมของแก พาเราไปจากที่นี่หน่อยสิ Transformers (2007)
So,you lost the magic knife,huh?นายเสียมีดอาคมไปแล้วสิ I Know What You Did Last Summer (2008)
You said somebody taught you magic?คุณบอกว่า มีคนสอนคาถาอาคมให้คุณเหรอ ? Evil Is Going On (2010)
The device that emily spelled could have killed me.สิ่งประดิษฐ์ที่เอมิลี่ลงอาคมนั่น สามารถฆ่าผมได้ Founder's Day (2010)
Now I'm going to kill that bitch Frost who double-crossed me.ฉันจะฆ่าไอสายลับตัวดี ฟรอยด์ที่บังอาคมาหลอกฉัน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
For it was she who bravely entered the vault, found the magical vessel and destroyed it.ที่เข้าไปในอุโมงค์อย่างกล้าหาญ พบของลงอาคมและทำลายมัน The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Balthazar trapped them both in the Grimhold, an inescapable prison.บัลธาซาร์จึงขังทั้งคู่ไว้ในกริมโฮลด์ คุกอาคมที่ไร้ทางหนี The Sorcerer's Apprentice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric
mystical(มิส'ทิเคิล) adj. ลึกลับ,เกี่ยวกับผีสางเวทมนตร์,เกี่ยวกับอาคม, Syn. intuitive,inexplicable
parasynthesisn. การสร้างคำศัพท์ที่ประกอบทั้งอุปสรรค (prefix) และอาคม (suffix) .
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย,คำต่อท้าย,อาคม,ปัจจัย,สิ่งต่อท้าย,เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย,เสริมท้าย,เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
mystic(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mystical(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
sorcery(n) อาคม,คาถา,เวทมนตร์
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
suffix(n) อาคม,วิภัตติ,ปัจจัย,คำต่อท้าย
witchery(n) คาถา,อาคม,เวทมนตร์,เสน่ห์,มารยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top