Search result for

อากาศยาน

(28 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากาศยาน-, *อากาศยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศยาน[N] aircraft, See also: airplane, airship, Syn. อากาศนาวา, Example: เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน การจัดซ่อมอากาศยาน และร้านอาหารในต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ยานที่แล่นไปในอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อากาศยานน. เครื่องนำไปทางอากาศ, ยานที่แล่นไปในอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftอากาศยาน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraftอากาศยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Contact the Jordanians, see what their assets they've got in the area.ติดต่อพวกจอร์แดน, หาว่าบริเวณนั้นNมีท่าอากาศยานอะไรบ้าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Is there any evidence of an antiaircraft artillery threat?มีหลักฐานว่า มีปืนต่อสู้อากาศยานเป็นปัญหามั้ย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Wayfarer-515, radio check.เรียกอากาศยาน กรุณาเตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉิน ABQ (2009)
Climb and maintain 13,000.เรียกอากาศยาน พูดอีกครั้ง ABQ (2009)
Before big bertha here filled up the sky.ก่อนที่ปืนต่อสูอากาศยานจะยิงขึ้นสู้ท้องฟ้า Darkness (2009)
The victim, Neil Parofsky, is an aeronautics engineer who works out of a plant in El Segundo.เหยื่อ ชื่อ เนล พารอฟสกี เป็นวิศกรอากาศยาน เขาทำงานที่โรงงาน ในเอล เซกันโด Playing Cards with Coyote (2009)
I want our aircraft in the sky immediately.ผมต้องการให้อากาศยานของเรา ขึ้นฟ้าเดี๋ยวนี้ Terminator Salvation (2009)
We're going up against gunships with bows and arrows.เรากำลังจะสู้อากาศยานด้วยธนูและลูกดอก Avatar (2009)
Of Turkish Aerotech?ของตุรกีอากาศยานน่ะเหรอ? The International (2009)
Torpedoes and anti-aircraft canons, Sir.ตอร์ปิโดกับปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานครับ Cat and Mouse (2010)
The f.A.A. Will not havea r.หน่วยควบคุมอากาศยาน จะได้ไม่มีบันทึกการบิน Revelation Zero: Part 1 (2010)
- That... We've got sub swirling UAV's and missile lock!เราถูกติดตามโดยอากาศยานไร้คนขับพร้อมมิซไซด์ The A-Team (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่,รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
port(n) ท่าเรือ,เหล้าปอร์ต,เมืองท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top