Search result for

อับอาย

(42 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อับอาย-, *อับอาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อับอายขายหน้า[V] be disgraceful, See also: be shameful, be ashamed, Syn. ขายหน้า, อับอาย, Example: บัดนี้เครื่องดื่มโคคา-โคลา และเป๊ปซี่แพร่หลายไปทั่วชนบท ชาวบ้านจะรู้สึกอับอายขายหน้า ถ้าไม่รับแขกด้วยน้ำขวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อับอายว. อายไม่กล้าสู้หน้า, ขายหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It might be, uh, embarrassed and humiliated,มันอาจจะ อับอายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
I'm not ashamed of who I am. I may have concealed thingฉันไม่อับอายกับการที่เป็นตัวเอง ฉันอาจจะเคยปกปิดบางอย่าง Chuck in Real Life (2008)
You shame him.เจ้าทำให้เขาอับอาย The Labyrinth of Gedref (2008)
As my lord said, "To lose is to be disgraced."อย่างที่พระองค์เคยตรัส "ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอายValiant (2008)
You humiliated me!เจ้าทำให้ข้าต้องอับอาย Valiant (2008)
You've brought shame upon yourself and upon us.เจ้านำมาซึ่งความน่าอับอายแก่ตัวเจ้าเองและะพวกเรา Lancelot (2008)
How dare you... embarrass me in front of the guests!กล้าดียังไง... กล้าทำให้ข้าอับอายต่อหน้าแขก Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
Damn shame.น่าอับอาย.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So I beg you, dear husband, to spare me this humiliation.ฉะนั้น พระสวามีที่รัก ได้โปรดอย่าได้ยัดเยียดความอับอายเหล่านี้ให้ The Other Boleyn Girl (2008)
- Humiliate me like this?- ทำให้ข้าอับอายเช่นนี้ได้ยังไง? The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
have egg on one's face[IDM] อับอายขายหน้า
one's name is mud[IDM] มีปัญหา, See also: อับอายขายหน้า, โดนลูบคม
have egg on one's face[SL] อับอายขายหน้า
shamefaced[ADJ] อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
inglorious(อินกลอ'เรียส) adj. น่าอับอาย,เสื่อมเสียชื่อเสียง,ไร้เกียรติ', See also: ingloriousness n.
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย

German-Thai: Longdo Dictionary
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top