Search result for

อับ ๒

(8 entries)
(0.4637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อับ ๒-, *อับ ๒*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อับ ๒ว. ไม่มีลมเข้าออก, ไม่โปร่ง, เช่น อากาศอับ, ไม่เคลื่อนไหว เช่น ลมอับ
อับ ๒ไม่มีตาไป (ใช้แก่หมากรุก)
อับ ๒โง่ เช่น ปัญญาอับ
อับ ๒ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก, เช่น ตกอับ
อับ ๒มัวหมอง เช่น อับเศร้าหมองศรี
อับ ๒มืด เช่น อับทิศ คือ มืดทุกทิศ
อับ ๒อาการที่นกเขาซึ่งเคยขันแล้วกลับไม่ขัน
อับ ๒ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน เช่น เหม็นอับ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top