Search result for

อันเป็น

(29 entries)
(0.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันเป็น-, *อันเป็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันเป็น[N] accident, See also: mishap, Syn. อันเป็นไป, Thai definition: เหตุบังเอิญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันเป็น, อันเป็นไปน. ผลร้ายที่เกิดขึ้น, เหตุร้ายที่เกิดขึ้น, เช่น เขาแช่งคนชั่วให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง" Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
he may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก Wuthering Heights (1992)
His happiest days were over when your days began.วันอันเป็นสุขของเขาจบลง ยามวันของเธอเริ่มต้น Wuthering Heights (1992)
The police dragged that river for three days, and nary a gun was found.ตำรวจลากแม่น้ำที่เป็นเวลาสามวันและอันเป็นปืนที่พบ The Shawshank Redemption (1994)
"For who", as Lady Catherine herself condescendingly says,เลดี้แคทเธอรีนพูดด้วยท่าทางอันเป็นผู้ใหญ่ว่า "แล้วใครล่ะ... Episode #1.5 (1995)
If you only knew his generous nature.ถ้าพ่อได้รู้จักความใจดีอันเป็นธรรมชาติของเขา Episode #1.6 (1995)
And James Henry Trotter, who once was the saddest and loneliest little boy you could find, now had a loving new family... and all the friends in the world.และเจมส์ เฮนรี่ ทรอทเทอร์ ผู้ที่เศร้าและเหงาที่สุดที่คุณเคยพบ บัดนี้มีครอบครัวอันเป็นที่รัก... James and the Giant Peach (1996)
Pride. The great city of Savannah, so close to my heart.เกียรติภูมิของซาวันน่าห์ อันเป็นดวงใจผม The Legend of Bagger Vance (2000)
"was the scented May, and thus you used to spend your days."มันเป็นเดือนพฤษภาอันหอมหวาน... ที่ท่านเคยใช้เวลาอันเป็นสุข Malèna (2000)
I give you the light of Earendil our most beloved star.ข้ามอบสิ่งนี้ให้เจ้า แสงแห่งแอเรนดิล ..... ดวงดาวอันเป็นที่รักที่สุดของพวกเรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
She's not gonna lie and say Ryan did it.เธอจะไม่โกหกว่าไรอันเป็นคนทำหรอก The O.C. (2003)
Trey wakes up and immediately points the finger at Ryan?ก็มาชี้ตัวว่าไรอันเป็นคนผิดเลย The O.C. (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap   
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
precious[ADJ] อันเป็นที่รัก, See also: เป็นที่รัก, Syn. cherished, inestimable, prized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
manse(แมนซฺ) n. บ้านและที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระ,บ้านในระบบ manorialism (ดู)
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
vatican(แวท'ทิเคิน) n. สำนักวาติกันอันเป็นที่ประดับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม,อำนาจและการปกครองขององค์สันตะปาปา, See also: Vaticanism n.
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion

English-Thai: Nontri Dictionary
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top