Search result for

อันหนึ่ง

(33 entries)
(0.2274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันหนึ่ง-, *อันหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันหนึ่งอันเดียวกัน[ADV] harmoniously, See also: congruously, agreeably, Syn. หนึ่งเดียวกัน, Example: รัฐบาลไทยควรเชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Thai definition: อย่างร่วมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
That's OK. I've got a pair of my own anyway.ไม่เป็นไร ผมมีในบ้านอยู่อันหนึ่ง The Lawnmower Man (1992)
Matches one of the shapes on the top row.เลือกมาอันหนึ่งจากแถวบน The Lawnmower Man (1992)
No. Build another.สร้างอีกอันหนึ่ง... Rapa Nui (1994)
If you like that arrow, I can make you a bow.ถ้าคุณชอบธนูอันนั้น ฉันจะทำให้คุณอันหนึ่ง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
If I tell him the meeting's on... you'll have to go to the top of Beachwood Canyon... and there's a corral up there where he'll be.ถ้าฉันบอกเขาว่า คุณตกลงที่จะพบเขา คุณจะต้องขึ้นไปที่ยอด ของ บีชวู๊ด แคนย่อน มีคอกม้าอยู่อันหนึ่งบนนั้น และเขาจะอยู่ที่นั่น Mulholland Dr. (2001)
My sister and I are two halves of a whole, but we really don't get alongพี่สาวกับข้าเคยเป็นอันหนึ่งเดียวกัน แต่เราไปด้วยกันไม่ได้ Spirited Away (2001)
Have another oneมีอีกอันหนึ่งใหม Bad Guy (2001)
Yeah, that's usually my policy. Make sure I don't get tied down.ใช่นั่นมันก็นโยบายอันหนึ่งของชั้น ก็เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ต้องมีสิ่งผูกพันธ์ 50 First Dates (2004)
'Two explosive charges on the power lines. 'One failed.วัตถุประทุระเบิด 2 ชิ้นนี้ถูกติดกับสายไฟ แต่อันหนึ่งไม่ทำงาน The Bourne Supremacy (2004)
This ice cream costs 15. That only leaves you 5.อันหนึ่งก็สิบห้า ฉะนั้น นายจะเหลือแค่ห้า Uno (2004)
Give us one please.ขออันหนึ่งค่ะ Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันหนึ่ง[art.] (an neung) EN: a ; one   FR: un ; une

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mate[N] ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่, See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่, Syn. analog, counterpart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
either(ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
netware(เนท' แวร์) n. ชื่อโปรแกรมจัดการอันหนึ่งของ LAN (Local Area Network)
ninepins(ไนนฺ'พินซ) n. เกมเล่นทอยชนิดหนึ่งที่ใช้ไม้เก้าอัน,ninepin ไม้อันหนึ่ง ของเกมดังกล่าว
pan-germanismn. ทฤษฏีการรวมชาวเยอรมันเข้าเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมือง
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า
either(pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง
integrate(vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
unify(vt) รวมกัน,ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top