Search result for

อันตราย

(80 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันตราย-, *อันตราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันตราย(อันตะราย) น. เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ.
อันตรายิกธรรม(-ยิกะทำ) น. “ธรรมที่ทำอันตราย” หมายถึง เหตุขัดขวาง เช่น เหตุขัดขวางการอุปสมบท มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นโรคเรื้อนเป็นต้น.
อันตรายิกธรรมดู อันตราย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bodily harmอันตรายทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative dangerอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent danger of deathอันตรายใกล้ความตาย (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Biohazardอันตรายจากการติดเชื้อโรค [การแพทย์]
Cell Injuriesอันตรายต่อเซลล์,เซลล์บาดเจ็บ [การแพทย์]
Cold Injuriesอันตรายจากความเย็น [การแพทย์]
Coronary Risk Factorsอันตรายของโรคหัวใจโคโรนารี่ [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Damage, Irradiationอันตรายจากรังสี [การแพทย์]
Damage, Toxicอันตรายจากสารพิษ [การแพทย์]
Electrical Harzardsอันตรายจากกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Fire Hazardอันตรายจากไฟไหม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
I'm not gonna argue with you. Chloe's in danger.อย่าเพิ่งมาเถียงกันตอนนี้ โคอี้อยู่ในอันตราย Odyssey (2008)
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
- What? Something I read about the danger of harvesting planets.ฉันเคยอ่านเจออันตราย ของการเก็บเกี่ยวมา Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
Right now we must pray for our fellow pilgrims on the surface of the planet whose lives may be in danger.ตอนนี้เราจะต้องภาวนา ให้ผู้แสวงบุญของเรา ที่อยู่บนดาว ที่ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย Dead Space: Downfall (2008)
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
We could remove the other one, but since it's not killing her,เราเอาอีกข้างออกก็ได้ ถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อเธอ Not Cancer (2008)
The stupidly dangerous part is already over with.เป็นการเสี่ยงอันตรายโง่ๆ บางส่วนมันพร้อมที่จะหยุดทำงาน Not Cancer (2008)
Is that stuff dangerous?อันตรายหรือเปล่า Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อันตราย[v. exp.] (fangdū antarāi) EN: it sounds dangerous   FR: ça semble dangereux

English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger[N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
detriment[N] ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
too close for comfort[IDM] อันตรายที่ใกล้มาก
injury[N] อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
menace[N] ภัยอันตราย, See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. hazard, risk, danger, Ant. protection, safty
minor[ADJ] รุนแรงน้อย, See also: อันตรายน้อย
nasty[ADJ] อันตราย, See also: น่าวิตก, ยากที่จะแก้, ยากลำบาก, ร้ายแรง, Syn. malicious, abusive, mean
parlous[ADJ] ซึ่งมีภัย, See also: อันตราย, น่ากลัว, Syn. risky, perilous
risk[N] ภัยอันตราย, See also: อันตราย, การเสี่ยงภัย, Syn. danger, hazard, insecurity
in the tube[SL] เสี่ยงมาก, See also: อันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
breakneck(เบรค'เนค) adj. อันตรายมาก
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
dodgy (adj ) อันตราย, เสี่ยง
See also: S. dangerous, risky,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
危険[きけん, kiken] (n) อันตราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., See also: S. ungefährlich,
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top