Search result for

อัตราส่วน

(61 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตราส่วน-, *อัตราส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราส่วน[N] ratio, See also: rate, percentage, Example: พลังงานจากอาหารที่เด็กควรได้รับควรจะมีอัตราส่วนตามน้ำหนักตัว, Thai definition: เกณฑ์เปรียบเทียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตราส่วนน. เกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณของของอย่างเดียวกันหรือต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น อัตราส่วนของนายแพทย์ ๑ คน ต่อประชาชน ๒๕๐ คน อัตราส่วนของนักศึกษา ๑ คน ต่อหนังสือในห้องสมุด ๕ เล่ม
อัตราส่วนการเปรียบเทียบปริมาณที่เป็นของอย่างเดียวกัน เพื่อให้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นกี่เท่าของปริมาณหลัง หรือเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น จำนวนผู้ใช้หนังสือในห้องสมุดกับจำนวนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางแห่งคิดเป็นอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ ครูกับนักเรียนควรจะมีอัตราส่วนไม่เกิน ๑ : ๔๐.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratioอัตราส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ratioอัตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stillbirth ratioอัตราส่วนการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cause-specific death ratioอัตราส่วนการตายจำเพาะสาเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
activity ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร) [ดู labour force participation ratio] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour force participation ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร), อัตราส่วนการเข้าร่วมในกำลังแรง [ดู activity ratio] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion ratioอัตราส่วนการทำแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age dependency ratioอัตราส่วนการพึ่งพิงตามวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic dependency ratioอัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attendance ratioอัตราส่วนการมาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Debt-equity ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Capital-labour ratioอัตราส่วนทุนต่อแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Capital-output raionอัตราส่วนทุนต่อผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
[นิวเคลียร์]
Oxygen enhancement ratioอัตราส่วนการเสริมผลของออกซิเจน, โออีอาร์, อัตราส่วนเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่มีผลต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเมื่อไม่มีและมีออกซิเจน ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
OER = ปริมาณรังสีเมื่อไม่มีออกซิเจน / ปริมาณรังสีเมื่อมีออกซิเจน

(ดู radiosensitizer ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล
ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{มูลค่าปันผลต่อหุ้น}{กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100}$
[ตลาดทุน]
Price/book value ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้นโดยคำนวณขึ้น
จากสูตร P/BV =$ \frac{ราคาตลาดของหุ้น}{มูลค่าตามบัญชีของหุ้น}$

ค่าอัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าในทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว หากมีค่าสูง เป็นการแสดงว่าผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย
[ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have rations for threeตอนนี้มีอัตราส่วนสาม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Do you know what the odds are against winning the lottery?ฌอน นายรู้ไหมอัตราส่วน คนถูกล็อตเตอรี่มีเท่าไหร่ Good Will Hunting (1997)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio.เมื่อตัดรูปจตุรัสออกมา ที่เหลืออยู่จะเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากทองที่เล็กลง โดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม Pi (1998)
No, Should be five to one, Five-to-one ratio,ไม่สิ ควรจะเป็น 5 ต่อ 1 อัตราส่วน 5 ต่อ 1 Shall We Dance (2004)
They use a ratio of platinum and palladium.ในนี้ใช้อัตราส่วนระหว่างแพลทินัมกับแพลเลเดียม Primer (2004)
That's a lot better than the average failure rate of 75 percent.ดีกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยที่ 75 % เยอะ Gridiron Gang (2006)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
It's called the golden ratio.เรียกว่าอัตราส่วนทองคำ (ค่าประมาณอยู่ที่ 1 ต่อ 1.618 : ผู้แปล) Masterpiece (2008)
The ratio works with any scale at all.อัตราส่วนนี้ สามารถใช้ได้กับของทุกขนาดอยู่แล้ว Masterpiece (2008)
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Without getting into Delta V, thrust-to-weight ratios, then--ปราศจาก การเข้าถึง เดลต้า วี อัตราส่วนของน้ำหนัก แล้ว Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
อัตราส่วนยูนิแทรี[n. exp.] (attrāsuan yūnithaērī) EN: unitary ratio   
อัตราส่วนร่วม[n. exp.] (attrāsuan ruam) EN: common ratio   
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
part[N] อัตราส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, Syn. ration
proportion[N] สัดส่วน, See also: อัตราส่วน, Syn. balance, symmetry
ratio[N] อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion
secant[N] อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
simple fraction[N] อัตราส่วนสองจำนวน
tangent[N] อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
hematocrit(เฮม'มะโทคริท) n. เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดออกจากพลาสม่า,ค่าอัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดเลือดต่ำกว่าปริมาตรที่กำหนดให้ของเลือดที่ถูกปั่น
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
pi(ไพ) n., (pl. pie) พยัญชนะตัวที่ 16ของภาษากรีก (II,) ,สัญลักษณ์อัตราส่วนเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,อัตราส่วนดังกล่าว (3.141592)
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
ratio(เร'ชิโอ,เร'โช) n. อัตราส่วน,สัดส่วน,ความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน,อัตราเปรียบเทียบ,ราคาเปรียบเทียบระหว่างทองคำกับเงิน pl. ratios, Syn. relation,rate,proportion
secant(ซี'แคนทฺ,-เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้,เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน,อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น
simple fractionn. อัตราส่วนสองจำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
ratio(n) ส่วนสัด,อัตราส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割合[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top