Search result for

อัตชีวประวัติ

(27 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตชีวประวัติ-, *อัตชีวประวัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตชีวประวัติ[N] autobiography, Example: นายไอเอค็อกกาได้เขียนอัตชีวประวัติไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก, Thai definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตชีวประวัติน. ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ
Autobiography หมายถึง อัตชีวประวัติ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเอง เนื้อหาของอัตชีวประวัติ อาจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน หรือ ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยทั่วไปอยู่ในรูปของการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรือน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลือกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “อัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนอัตชีวประวัติที่เขียนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่อว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) อัตชีวประวัติบางเรื่องเจ้าของชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่อง David Copperfield ของ ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันอัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงมักเขียนโดยเจ้าของชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์อาชีพในลักษณะบอกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต่นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำของตนเองทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกออกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did he finally write a sequel to his autobiography?ในที่สุดเขาก็เขียนอัตชีวประวัติ บทต่อไปเขาแล้วเหรอ The Excelsior Acquisition (2010)
Years from now, my biographer might ask you about this event.หลายปีจากนี้ไป นักเขียนอัตชีวประวัติของฉัน อาจถามนายถึงวันนี้ The Plimpton Stimulation (2010)
Oh, I have so many things to tell your biographer.ฉันมีเรื่องจะบอก นกเขียนอัตชีวประวัติของนายเพียบ The Plimpton Stimulation (2010)
Tell him you want to hire him to write your biography and take him somewhere out of the way.บอกเขาว่าคุณอยากจ้าง เขาให้เขียนอัตชีวประวัติคุณ แล้วพาเขาไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลๆ Infamy (2012)
He said he was a biographer, said he wanted to do a story about my grandfather.เขาบอกว่าเขาเป็นนักอัตชีวประวัติ เขาอยากเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับปู่ผม The Blue Butterfly (2012)
Which is when you figured out he wasn't really a biographer.ซึ่งคือตอนที่คุณรู้ว่า เขาไม่ใช่นักอัตชีวประวัติ The Blue Butterfly (2012)
A meeting in Philadelphia about ghosting an autobiography.เรื่องเขียนอัตชีวประวัติน่ะ This Is a Dark Ride (2012)
Monica Penny has completely renounced her former existence and reinvented herself as a performance artist.โมนิก้า แพนนี่ ละทิ้งทุกอย่างในอดีต และอัตชีวประวัติด้วยตัวเธอเอง เพื่อเป็นผลงานทางศิลปะ Read Before Use (2013)
This is a perfect ending for the tell-all.นี่มันจบแบบสวยงามสุดๆ สำหรับอัตชีวประวัติของชั้น The Interview (2014)
We were at last ready to read the autobiography of the Earth.อัตชีวประวัติของโลก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The autobiography of the Earth is still being written.อัตชีวประวัติของ โลกยังคงถูกเขียน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์ Rules Don't Apply (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autobiography[N] อัตชีวประวัติ, See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง, Syn. personal history, life, self-portrayal
biography[N] อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top