Search result for

ออก ๓

(10 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออก ๓-, *ออก ๓*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออก ๓ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบัง เช่น เลือดออก แดดออก, เคลื่อนจากที่ เช่น รถออก
ออก ๓ทำให้ปรากฏ เช่น ออกภาพทางโทรทัศน์ ออกลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่ออก
ออก ๓ทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น เช่น ออกกฎหมาย
ออก ๓พ้นภาวะ เช่น ออกจากงาน
ออก ๓แตก, ผลิ, งอก, เช่น ออกกิ่ง ออกใบอ่อน ออกราก
ออก ๓จ่าย เช่น ออกเงิน
ออก ๓แสดง เช่น ออกท่า
ออก ๓นำ เช่น ออกหน้า
ออก ๓เปลี่ยนการบรรเลงจากเพลงหนึ่งไปเป็นอีกเพลงหนึ่ง เช่น บรรเลงเพลงลมพัดชายเขาจบ ออกเพลงลมหวน
ออก ๓เป็นกริยาช่วย หมายความว่า ค่อนข้าง เช่น ใจออกจะโกรธ ออกฉุน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top