Search result for

อสังหาริมทรัพย์

(47 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อสังหาริมทรัพย์-, *อสังหาริมทรัพย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นิรุตเอาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดไปจำนำกับธนาคาร, Thai definition: ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
อสังหาริมทรัพย์[N] immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นักลงทุนในฮ่องกงเตรียมที่จะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ชั้นดีในประเทศไทย, Thai definition: ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อสังหาริมทรัพย์น. ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่ เช่น ที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, คู่กับ สังหาริมทรัพย์.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realtyอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, realอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate, realอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real propertyอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovables; immovable propertyอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immeuble (Fr.)อสังหาริมทรัพย์ [ดู immovables, immovable property, real estate, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real propertyอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Estateอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
Owning stuff. Real estate, um,อสังหาริมทรัพย์ เอ่อ Confessions of a Shopaholic (2009)
Hey, Nick. On Clydes real estate, judge Stansfeld shut us down.เฮ้ นิค อสังหาริมทรัพย์ของไคลด์ ผู้พิพากษาสแตนฟิลด์หยุดไปแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
Gentlemen, this is Supervising Agent Hank Schrader.แฮงค์ ยินดีที่ได้พบท่านครับ ยินดีที่ได้เจอคุณครับ พอล คันทาน่า จากคันทาน่าอสังหาริมทรัพย์ ABQ (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
real estate website for D.C.เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์เขตปกคริงพิเศษ Breakage (2009)
They were mainly in real estate holdings but in my time...ได้ถูกแจกจ่ายออกไป,ซึ่งส่วนใหญ่จะเป้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าจะให้ชัวร์... Saw VI (2009)
We know that Agent Strahm knew the 5 people in the real estate scamเรารู้ว่าเจ้าหน้าที่สตรัมลักพาตัว 5 คนในหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์จริง Saw VI (2009)
THERE ARE 7 WHITE MALES. 5 ARE MARRIED WITH CHILDREN.อีกคนนึงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Soul Mates (2009)
Investment banker?นายธนาคารอสังหาริมทรัพย์น่ะเหรอ? Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freehold[N] อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
property[N] ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
real estate[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. lands, real property
realty[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. estate, property, real estate
tenement[N] อสังหาริมทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
tenement(เทน'นะเมินทฺ) n. บ้านอยู่อาศัย,ส่วนของบ้านที่ให้เช่าอยู่อาศัย,อสังหาริมทรัพย์, See also: tenemental, tenementary adj. tenemented adj., Syn. swelling house
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top