Search result for

อวยพร

(47 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวยพร-, *อวยพร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวยพร[V] wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
- Bless you!อวยพรให้คุณ! Yellow Submarine (1968)
Birthday greetings, bottle of wineอวยพรวันเกิด, ขวดไวน์ Yellow Submarine (1968)
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ Oh, God! (1977)
Oh, God bless your hands.โอ้ พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
God bless your hands.พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
- Praise God! - And God bless the United States!พระเจ้าสรรเสริญและพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกา The Blues Brothers (1980)
- Good luck. - God bless you, sir.โชคดี พระเจ้าอวยพรคุณ The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวยพร[v.] (ūayphøn) EN: wish well ; felicitate ; bless   FR: bénir ; consacrer
อวยพรวันเกิด[v. exp.] (ūayphøn wankoēt) FR: souhaiter un bon anniversaire

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bid[VT] อวยพร (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. wish
bless[VT] อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
bless with[PHRV] อวยพร
sanctify[VT] อวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
christmas cardn. บัตรอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
congratulate(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความยินดี,อวยพร., See also: congratulator n. ดูcongratulate congratulatory adj. ดูcongratulate
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
benison(n) คำอวยพร,พร,การอวยพร
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร

German-Thai: Longdo Dictionary
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส

French-Thai: Longdo Dictionary
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top