Search result for

อลหม่าน

(38 entries)
(0.2839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อลหม่าน-, *อลหม่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลหม่าน[V] be in disorder, See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a di, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: แถวนี้ผู้คนอลหม่านไม่แพ้ท่าช้าง, Thai definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ
อลหม่าน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, disorderedly, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: ฤดูร้อนตอนกลางคืน จะมีชาวบ้านออกมารองน้ำก๊อกกันอย่างอลหม่าน, Thai definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อลหม่าน(อนละ-) ว. ชุลมุน, วุ่นวาย, แตกตื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There will be no order, only chaos.ไม่มีหรอกระเบียบแบบแผน จะมีก็แต่ความอลหม่าน Pi (1998)
So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.ดังนั้น กระดานหมากล้อม จะให้เราได้เห็นถึง ความซับซ้อนอลหม่านที่สุด ของเอกภพ Pi (1998)
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา Bicentennial Man (1999)
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน Milarepa (2006)
That's...disturbing.นั่นมัน - อลหม่านแน่ Resistance Is Futile (2007)
I haven't seen the centaurs are so riotฉันไม่เคยเห็นเซ็นทอร์อลหม่านขนาดนี้มาก่อน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You kill Clay Morrow, and while the chicken's running around without a head, you hit the rest, wipe out Sam Crow.นายฆ่าเคลย์ มอร์โร่ว์ และในขณะที่พวกมันกำลังอลหม่าน ไม่มีผู้นำ นายฆ่าพวกSam Crow ส่วนที่เหลือให้สิ้นซาก The Pull (2008)
Total chaos at the airport.รวมทั้งความวุ่นวายอลหม่านที่สนามบิน Taken (2008)
(clamoring)อึกทึกอลหม่านเสียงดังรุนแรง Fighting (2009)
The window washer saw a path through the chaos, and he saw the good in what he was shown.พนักงานเช็ดกระจกมองเห็น ชะตาชีวิตผ่านความอลหม่านนั้น และเขามองเห็นสิ่งดีงาม ปรากฎขึ้นตรงเบื้องหน้า Revelation Zero: Part 1 (2010)
So, what do I tell them when they start to panic?แล้ว เวลาพวกเขาเริ่มอลหม่าน ฉันควรจะบอกว่าไงดี? Withdrawal (2010)
You know what's messed up?คุณก็รู้ว่า มันอลหม่าน Samaritan (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulent[ADJ] สับสนอลหม่าน, See also: อลหม่าน, วุ่นวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst

English-Thai: Nontri Dictionary
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
muss(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้อลหม่าน,ทำให้ไม่มีระเบียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top