Search result for

อรรถกถา

(7 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรรถกถา-, *อรรถกถา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถกถา[N] exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก
อรรถกถาจารย์[N] exegete, See also: commentator, Example: เขาเป็นเพียงอรรถกถาจารย์แต่งแก้และขยายความจากปรัชญาของเฮเกลเท่านั้น, Thai definition: อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรรถกถา(อัดถะกะถา) น. คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก.
อรรถกถาจารย์น. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top