Search result for

อย่างแท้จริง

(38 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างแท้จริง-, *อย่างแท้จริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนิทอย่างแท้จริง หรือทั้งหมดโดยไม่มีอะไรแทรกหรือเจือปน เช่น มะปรางหวานสนิท เชื่อสนิท ตีหน้าสนิท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง The Bank Job (2008)
See how they achieve what they want from their men, not by stamping their little feet but by allowing the men to believe that they, indeed, are in charge...จึงได้สิ่งที่ต้องการจากผู้ชาย ไม่ใช่โดยการกระทืบเท้าน้อย ๆ.. ..แต่โดยทำให้ผู้ชายเชื่ออย่างแท้จริงว่า พวกเขาเป็นฝ่ายควบคุมเรา The Other Boleyn Girl (2008)
There is no need for you to stay here and suffer if I deeply love you.มันไม่จำเป็นที่เธอจะต้องอยู่ที่นี่ และทนทรมาน ถ้าฉันรักเธออย่างแท้จริง Episode #1.8 (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
Terrorist threats are real, present, deadly and persistent.การก่อการร้ายกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง Body of Lies (2008)
But that was before I really understood the reductive power of the close-up.แต่นั่นมันก่อนที่ผมจะเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงพลังแห่งการย่นย่อของภาพโคลสอัพ Frost/Nixon (2008)
- I was literally just getting into...- ผมอย่างแท้จริงเพียงแค่การเข้า ... Revolutionary Road (2008)
We would literally be in unknown territory.เราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างแท้จริง Home (2009)
It's a veritable floating palace in the sky, complete with doggy bath and mechanical canine walker.มันเป็นวิมานลอยฟ้าอย่างแท้จริง มีแม้กระทั่งที่อาบน้ำ และที่ให้สุนัขเดินออกกำลัง Up (2009)
We have to ask questions that catch people off guard, that really pull their masks off.ตั้งคำถามที่เขาไม่ทันได้เตรียมตัว นั่นจะทำให้พวกเขาถอดหน้ากากออกได้อย่างแท้จริง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Now that we have identified the problem. You and thinking, that's the problem.นายและคววามคิดของนาย นั่นน่ะแหล่ะที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง 4 Days Out (2009)
The shaunessy letter is The clearest example of this. He manipulated tom shaunessy Into literally Surrendering to him.เขาบงการทอม ชอว์นเนสซี่ ให้ศิโรราบต่อเขาอย่างแท้จริง Omnivore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaējing) EN: actually   FR: absolument ; vraiment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorical[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างไม่มีเงื่อนไข, Syn. absolute
de facto[ADV] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย, Syn. actually, factually, really, truly, genuinely, veritably
dead[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, entirely, exactly, extremely, perfectly, utterly
easily[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยปราศจากข้อสงสัย, Syn. by far, clearly, undoubtedly
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
literally[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง, Syn. virtually, actually
plumb[ADV] อย่างแท้จริง, Syn. exactly, precisely
quite[ADV] อย่างแท้จริง
simply[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely
sincerely[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really

English-Thai: Nontri Dictionary
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top