Search result for

อย่างป

(46 entries)
(0.3209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างป-, *อย่างป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างประณีต    [ADV] elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างปลอดภัย    [ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย Airplane! (1980)
The Lord works in mysterious ways.พระเจ้าทำงานอย่างปริศนา The Blues Brothers (1980)
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง An American Tail (1986)
I swear on the soul of my father, Domingo Montoya, you will reach the top alive.ข้าสาบานต่อวิญญาณของพ่อข้า , โดมิงโก มอนโตย่า เจ้าจะขึ้นมาบนหน้าผานี้อย่างปลอดภัย The Princess Bride (1987)
A few more steps and we'll be safe in the Fire Swamp.อีกนิดเดียว เราก็จะไปถึงดงกับดักไฟอย่างปลอดภัย The Princess Bride (1987)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In order to qualify, you must complete the course safely... in one-minute, two-seconds flat or under.การจะผ่านการคัดเลือก คุณจะต้องจบรอบอย่างปลอดภัย... ใน 1 นาที 2 วินาที หรือต่ำกว่านั้น Cool Runnings (1993)
I desire only ourfair share if Cane is dead... or our property if he's alive.ผมเพียงแค่อยากจะรู้ว่าเคนตายไปแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย In the Mouth of Madness (1994)
Now something came leaking out, took the little ones first... then passed it on to us.ตอนนี้มีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้น เขาเอาเด็กๆไป แล้วทิ้งความยุ่งยากไว้ให้เรา In the Mouth of Madness (1994)
Father left for town on Tuesday, and we've only heard that he has arrived in safety.แล้วพวกเราก็ได้ข่าวว่าพ่อไปถึงอย่างปลอดภัย Episode #1.5 (1995)
No, a fingertip sample or a urine test is sufficient.ตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว หรือตัวอย่างปัสสาวะอาจไม่เพียงพอ Gattaca (1997)
Back safe, with her family. For good.เธอไปอยู่กับสามีอย่างปลอดภัยแล้ว ตลอดไป The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างประหยัด[adv.] (yāng prayat) EN: economically   FR: économiquement
อย่างประหลาด[adv.] (yāng pralāt) EN: queerly ; quaintly   FR: bizarrement ; étrangement ; singulièrement
อย่างปราศจากขอบเขต[adv.] (yāng prātsajāk khøpkhēt) EN: ad infinitum   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all of a sudden    [IDM] ทันทีทันใด, See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all in one piece    [IDM] อย่างปลอดภัย, See also: อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
coherently    [ADV] อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
defensively    [ADV] อย่างป้องกันได้, See also: อย่างต้านทานได้
delicately    [ADV] อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต
diffidently    [ADV] อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly
elaborately    [ADV] อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
fatally    [ADV] อย่างปางตาย, Syn. terribly, hopelessly
finely    [ADV] อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, Syn. delicately
flatteringly    [ADV] อย่างประจบสอพลอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
fire fightn. การรบอย่างประปราย
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
haplopian. การมองเห็นภาพได้อย่างปกติ'
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
measurably(adv) โดยอาจจะวัดได้,อย่างประเมินได้
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
philosophize(vi) คิดอย่างปรัชญาเมธี,ปลงตก,ยึดหลักปรัชญา,ศึกษาธรรมะ

German-Thai: Longdo Dictionary
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top