Search result for

อย่างช้า ๆ

(24 entries)
(0.4401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างช้า ๆ-, *อย่างช้า ๆ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
I wanted to help you slowly.ผมต้องการช่วยคุณไปอย่างช้า ๆ The Forgotten (2004)
Those the march forgot slowly fade.ผู้ที่ขบวนเหล่านั้นไจะถูกลืมเลือนไปอย่างช้า ๆ March of the Penguins (2005)
Some pass the border, they fall asleep, slowly.ผู้ที่เกินจะทน ก็ต้องหลับไหลไปอย่างช้า ๆ March of the Penguins (2005)
Slowly, light blossoms on the Oamock.ของมวลดอกไม้ ที่ผลิบานอย่างช้า ๆ ณ โอมอก March of the Penguins (2005)
Don't think of her as someone inferior and let's just train her at a slow pace.อย่าคิดว่าเธอด้อยกว่าใครสิ และ ต้องสอนเธออย่างช้า ๆ Episode #1.3 (2006)
Jesus, Bob, could you move your pokey ass a little slower?บ๊อบ เธอจะย้ายก้นมาอย่างช้า ๆ ไม่ได้เหรอ Halloween (2007)
I only had to trek across the Hudson River to make this most amazing discovery.ฉันคงต้องเดินทางข้ามแม่น้ำฮัดสันไปอย่างช้า ๆ เพื่อทำการค้นพบที่มหัศจรรย์ต่อไป The Nanny Diaries (2007)
Now I'm wondering if they took her off to a log cabin in the woods after they were done, introduced her to a friendly shrink.ตอนนี้ฉันสงสัยว่าถ้าพวกมันต้องการ เขียเธออกหลังจากที่งานสำเร็จ ทำให้เธอตายอย่างช้า ๆ The Mother Lode (2009)
This is gonna be huge.เตรียมอาหารอย่างช้า ๆ เหมือนเมื่อก่อนงั้นเหรอ Fallen Idols (2009)
And alexx was concerned that the healtagencies were moving too slow.อเล็กซ์กังวลว่าผู้ผลิตยา กำลังเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ Bad Seed (2009)
And die a slow, agonizing deathแล้วตายเจ็บปวดอย่างช้า ๆ The Pirate Solution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างช้า ๆ [adv.] (yāng chā-chā) FR: lentement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adagio[ADV] อย่างช้า ๆ
adagio[ADJ] อย่างช้า ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
trek(เทรด) vi.,n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) ,ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge,slog,tramp,drag
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top