Search result for

อย่างฉับพลัน

(36 entries)
(0.2714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างฉับพลัน-, *อย่างฉับพลัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ho!ความเข้าใจอย่างฉับพลัน Help! (1965)
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี In the Mouth of Madness (1994)
You see, when this station went down, the next one on the grid tried to compensate, then the one after that, causing a full reactive power surge.คุณก็เห็น เมื่อโรงไฟฟ้่นี้ถูกปิด ต่อมาก็มีคนต้องการเงินชดเชย แล้วหลังจากนั้น เป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าถูกกระชากอย่างฉับพลัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม... V for Vendetta (2005)
But today in Shibuya he suddenly fell and died of heart attack.แต่วันนี้ในชิบูย่าเขาล้มลงอย่างฉับพลัน และตายด้วยอาการหัวใจวาย Death Note: The Last Name (2006)
Sudden realization of great truth.การรู้แจ้งในสัจจธรรมอย่างฉับพลันThe Simpsons Movie (2007)
"What has happened to me all of a sudden?""เกิดอะไรขึ้นกับฉัน อย่างฉับพลัน?" Namastey London (2007)
"What has happened to me all of a sudden?""เกิดอะไรขึ้นกับฉัน อย่างฉับพลัน?" Namastey London (2007)
"What has happened to me all of a sudden?""เกิดอะไรขึ้นกับฉัน อย่างฉับพลัน?" Namastey London (2007)
Look, I'm gonna move very slowly-- baby steps, no sudden moves.นี่ ฉันกำลังก้าวไปอย่างช้าๆ เล็ก ไม่ก้าวอย่างฉับพลัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Episode 1 "A loser's life suddenly changes"ตอนที่ 1 "ชีวิตของผู้แพ้แปรเปลี่ยนอย่างฉับพลันThe Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน
dead[ADV] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, Syn. abruptly, suddenly
go cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน
in the twinkling of an eye[IDM] เร็วมาก, See also: อย่างฉับพลัน
on the spur of the moment[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน
incontinent[ADV] ทันที (คำโบราณ), See also: อย่างฉับพลัน, อย่างเร่งด่วน, Syn. abruptly, hastily, immediately
plump[ADV] อย่างฉับพลันและรุนแรง
right[ADV] อย่างฉับพลัน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, immediately
short[ADV] อย่างกะทันหัน, See also: อย่างฉับพลัน, Syn. abruptly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache,pain
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
pop-up(พอพ'อัพ) adj. ผลุดขึ้นอย่างฉับพลัน (เมื่อเปิดหน้าหนังสือ) . n. หนังสือดังกล่าว
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top