Search result for

อยู่ใต้

(49 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ใต้-, *อยู่ใต้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypogeal; hypogean; hypogeousอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypogean; hypogeal; hypogeousอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypogeous; hypogeal; hypogeanอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submersed; demersal; submergedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
demersal; submerged; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That girl has gotten under your skin.เด็กสาวคนนั้นซ่อนอยู่ใต้หน้ากากนี้เอง Chuck in Real Life (2008)
And it would fall under the category of socializingแล้วมันก็จะต้องอยู่ใต้การแบ่งแยกทางสังคม Adverse Events (2008)
Unless the drugs found a hiding place under the stairs.ไม่พบยาแล้ว//หรือมีอะไรซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
They're hiding under the stairs.มันซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
Those large things in her bra.แล้วก็ไอ้ที่ใหญ่ๆอยู่ใต้ยกทรงด้วย The Itch (2008)
Well, she's either not here, or she's under the desk.ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ หรือไม่เธอก็อยู่ใต้โต๊ะ Last Resort (2008)
When you're competing in the tournament, you pin your opponent under the shield, a snake strikes...ในขณะที่ท่านกำลังแข่งขันอยู่ ท่านก็ กดให้คู่ต่อสู้ อยู่ใต้โล่นี้ แล้วให้ อสรพิษพวกนี้จัดการ... Valiant (2008)
Ewan was pinned under the shield - no-one could see it bite him.อีวานถูกกดอยู่ใต้โล่ เลยไม่มีใครเห็นว่าเขาโดนงูกัด Valiant (2008)
There's going to be reinforced concrete under the vault.ตรงนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีต แบบเสริมเหล็กอยู่ใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
It's about 40 feet (13m) of digging before we're under the bank.ต้องขุดไปประมาณ 40 ฟุต เราถึงจะไปอยู่ใต้ธนาคาร The Bank Job (2008)
I found medication under your pillow.ฉันเจอยาอยู่ใต้หมอนของคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
She said nothing...-ฉันจะอยู่ใต้ผ้าห่ม กับแม่ เธอไม่ได้พูดอะไร The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic   FR: aquatique

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beneath[PHRV] อยู่ใต้, See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้, Syn. be under
be strung out[PHRV] อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
be under[PHRV] อยู่ในบังคับของ, See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ, Syn. come under, fall under, fall beneath
be under someone's control[IDM] ควบคุมโดย, See also: อยู่ใต้บังคับของ, อยู่ภายใต้การดูแลของ, Syn. bring under, get under, keep under
subject[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร, Syn. inferior, obedient, subordinate
subordinate[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า, Syn. inferior, junior
subscript[ADJ] อยู่ต่ำกว่าเส้นบรรทัด, See also: อยู่ใต้ตัวอักษรอื่น
subterranean[ADJ] อยู่ใต้ดิน, Syn. subsurface, sunken, underground
sunken[ADJ] อยู่ใต้ระดับ, See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ, Syn. depressed, down, lowered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
alee(อะลี') adj. adv. ไปทางใต้ลม, อยู่ใต้ลม
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
cavern(แคฟ'เวิร์น) n. ถ้ำโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่
cavernicolen. พืชหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
lee(adj) ซึ่งกำบังลม,ซึ่งอยู่ใต้ลม,ตามลม
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordination(n) การอยู่ในสังกัด,การอยู่ใต้บังคับบัญชา
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top