Search result for

อภัยโทษ

(32 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อภัยโทษ-, *อภัยโทษ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภัยโทษ(อะไพยะโทด) น. การยกโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา หรือลดโทษให้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apology accepted.อภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
That means I get to pardon whoever I want. You guys are in the fuckin' clear.นั่นหมายความว่าฉันให้อภัยโทษ ใครก็ได้ที่ต้องการ พวกนายพ้นทุกข้อหาแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"Should I be asking your absolution?"ฉันควรขอร้องให้หลวงพ่อช่วยสวดขออภัยโทษมั้ย? Doubt (2008)
No, the president already offered him immunity.ไม่ได้ ปธน.จะอภัยโทษให้เค้า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
But I'm going to need you to sign an immunity agreement for this man.แต่ผมต้องการให้ ท่านเซ็น เอกสารอภัยโทษ ให้เขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We've already drafted an executive pardon, and set it up via WebEx.เราได้สำเนา คำอภัยโทษ ผ่านทางเว็บเอ็ก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
First you're going to make a pardon disc,ก่อนอื่น ท่านต้องทำดิสก์อภัยโทษ Hostage Crisis (2009)
Here's the pardon discนี่คือดิสก์อภัยโทษ Hostage Crisis (2009)
Pearson was given a special pardon in 1998, 2 months before the end of his sentence.เพียร์สันได้รับการอภัยโทษในปี 1998 2 เดือนก่อนที่เขาจะพ้นคดี The Case of Itaewon Homicide (2009)
And I said I'd give it to you in exchange for immunity.และฉันว่าจะให้เธอแลกเปลี่ยนกับการอภัยโทษ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
This immunity agreement's made out to "Dana Walsh".ข้อตกลงเพื่อให้อภัยโทษนี้ สำหรับ "เดน่า วอลซ์" Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve[VT] อภัยโทษ, See also: อภัยบาป, ให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
恩赦[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top