Search result for

อนุรักษ์

(42 entries)
(0.217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุรักษ์-, *อนุรักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conservatismอนุรักษ์นิยม [เศรษฐศาสตร์]
Conservatismอนุรักษ์นิยม [TU Subject Heading]
อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน, ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด [พลังงาน]
Conservativeอนุรักษ์นิยม,อนุรักษ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's one good thing about a reactionary president:แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ดี เกี่ยวกับประธานอนุรักษ์: เขาไม่ได้ลงไปในอาหารเพื่อ สุขภาพ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Another activist, Maguire.พวกหัวอนุรักษ์นะค่ะ แมกไกวร์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Activist, yes.พวกหัวอนุรักษ์ ใช่สินะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Activist, yes.พวกหัวอนุรักษ์ ใช่สินะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No. He's conservative, like half of America is conservative.ที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกับครึ่งหนึ่งของอเมริกาเป็นอนุรักษ์นิยม The Birdcage (1996)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
These conservatives don't care if you're a pig, just if you're a fag.พรรคอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ไม่สนใจว่าคุณหมูเพียงถ้าคุณกำลังอ่อนล้า The Birdcage (1996)
I'm a preservation architect.ฉันเป็นอนุรักษ์สถาปนิก Bicentennial Man (1999)
We want people to hear our originals.-แต่เราเป็นวงอนุรักษ์ Rock Star (2001)
-Tribute band.-วงอนุรักษ์นิยม Rock Star (2001)
Which was why this bohemian from California was on her way to the most conservative college in the nation.ด้วยเหตุนี้สาวศิลป์รักอิสระจากแคลิฟอร์เนีย จึงไปวิทยาลัย ที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในประเทศ Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak thammachāt) EN: nature conservation   FR: conservation de la nature [f]
อนุรักษ์นิยม[n.] (anurakniyom) EN: conservatism   FR: conservatisme [m]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right-wing[ADJ] อนุรักษ์นิยม, Syn. conservative, reactionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
naturist(เน'เชอะริสทฺ) n. นักอนุรักษ์ธรรมชาติ., See also: naturism n.
old guard. old guardn. สมาชิกพวกอนุรักษ์นิยม,พวกหัวเห็ด,ทหารรักษาพระองค์ของนโปเลียน. -Old Guardism n.
old schooln. ฝ่ายอนุรักษ์นิยม, See also: oldschool adj.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m

English-Thai: Nontri Dictionary
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(vt) สำรองไว้,สงวน,ถนอม,รักษาไว้,อนุรักษ์ไว้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] Thai: อนุรักษ์

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top