Search result for

อนาคต

(59 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนาคต-, *อนาคต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาคต[N] future, Example: ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต, Thai definition: เวลาภายหน้า
อนาคตกาล[N] future, See also: future time, future era, Syn. อนาคต, Example: เขาเป็นหมอดูที่สามารถล่วงรู้อนาคตกาลได้อย่างแม่นยำ, Thai definition: เวลาในภายภาคหน้า, กาลภายหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนาคต, อนาคต-(อะนาคด, อะนาคดตะ-) ว. ยังไม่มาถึง.
อนาคต, อนาคต-(อะนาคด, อะนาคดตะ-) น. เวลาภายหน้า.
อนาคตกาลน. กาลภายหน้า, กาลที่ยังมาไม่ถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
futurismอนาคตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
futurismอนาคตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The invasion of prospective freshmen.ในอนาคตที่จะเป็นน้องใหม่ New Haven Can Wait (2008)
Your future's waiting.อนาคตของเธอรออยู่! New Haven Can Wait (2008)
Is it funny for you? Because my future'sมันเป็นเรื่องตลกสำหรับคุณ เพราะว่าเป็นอนาคตของฉัน New Haven Can Wait (2008)
You may be the future leaders of america.อนาคตนายอาจจะเป็นแนวหน้าของอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
Paving the way for future investment.การปูทางนี้เป็นหนทางสู่อนาคต Chuck in Real Life (2008)
Maybe in the future...บางทีในอนาคต Pret-a-Poor-J (2008)
Well, congratulations, s., for ruining my future again.งั้น ยินดีด้วย เอ ทำลายอนาคตฉัน อีกแล้ว There Might be Blood (2008)
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)
I will be more careful with my tongue in the future.ฉันจะระวังลิ้นของฉันมากขึ้นอีกในอนาคต The Itch (2008)
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Made me think about my future,settling down.ทำให้ผมคิดเกี่ยวกับอนาคต การตั้งหลักปักฐาน And How Does That Make You Kill? (2008)
He is a future king. People expect so much of him. He's under a lot of pressure.เขาจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ผู้คนก็ต่างคาดหวังในตัวเขา เขาต้องอยู่ภายใต้การกดดันอย่างมาก Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อนาคต[X] (anākhot) EN: to come ; to be   FR: à venir
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftertime[N] อนาคต, Syn. future
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come
kingdom come[N] เวลาในอนาคต, See also: อนาคต, Syn. future
outlook[N] อนาคตที่คาดหวังไว้, See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น, Syn. expectations, prospect
tomorrow[N] อนาคต, See also: ภายหน้า, กาลข้างหน้า
tomorrow[ADV] อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertime(อาฟ' เทอะไทมฺ, แอฟ-') n. อนาคต (future time)
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
by-and ###SW. by (บาย'เอิน บาย') n. อนาคตอันใกล้
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected,fell,descent
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
futurity(ฟิวทิว'ริที) n. อนาคตกาล,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต
tomorrow(n) อนาคตกาล,พรุ่งนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
将来[しょうらい, shourai] (n) อนาคตกาล
未来[みらい, mirai] (n) อนาคต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後々[のちのち, nochinochi] Thai: อนาคตข้างหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Zukunft(n) |die, nur Sg.| อนาคต
künftigในอนาคต, หลังจากนี้
Zukunft(n) |die| อนาคต, See also: künftig
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, + infinitiv ท้ายประโยค| จะ (เป็นกริยาช่วยในไวยากรณ์อนาคตบ่งว่าจะทำอะไร) เช่น Nächste Woche werde ich in den Alpen skifahren. สัปดาห์หน้าฉันจะไปเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top