Search result for

อธิษฐาน

(32 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิษฐาน-, *อธิษฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิษฐาน[V] pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิษฐาน(อะทิดถาน, อะทิดสะถาน) ก. ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, อธิฏฐาน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make-A-Wish.อธิษฐานสิ New York, I Love You (2008)
Make a wish.อธิษฐานสิ New York, I Love You (2008)
Though she is not a member of our congregation, we pray for her today as we have every day, since we learned of her plight;แต่เธอไม่คิดอย่างนั้น พวกเราที่มาชุมนุม วันนี้เราอธิษฐานให้เธอและในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราได้รู้สถานการณ์ของเธอ Changeling (2008)
Yeah, I do. So keep all your fingers crossed.ใช่ ฉันต้องการ ต้องไขว้นิ้วอธิษฐานไว้ The House Bunny (2008)
Make a wish.นึกและก็คิดคำอธิษฐานซิ Fighting (2009)
I got mine, you got yours?ผมคิดได้และคุณหล่ะคิดอธิษฐานไรหรือ Fighting (2009)
- Only he does not... but if you do all seven, you they all want out.- มันทำอะไรได้ ? - แค่ลูกเดียวไร้ความหมาย.. แต่เมื่อรวมกัน ดราก้อนบอลทั้งเจ็ดจะประทานพร ให้ผู้ครอบครองสมจิตอธิษฐาน Dragonball: Evolution (2009)
Unless we find the Dragon Balls... and our desire to Piccolo of the world banned... otherwise we will not defend voted against the Warlord.จนกว่าเราจะค้นพบดราก้อนบอล และใช้คำอธิษฐาน เพื่อเนรเทศมารพิคโคโล่ไปจากโลกนี้ เราจะไม่มีทางรอดพ้น จากการถูกฆ่าล้างโลก Dragonball: Evolution (2009)
He may also wish not.มันถึงจะอธิษฐานจากเทพมังกรได้ Dragonball: Evolution (2009)
I am obliged to you, to my desire to play.ท่านจงปรากฎกาย บันดาลให้คำอธิษฐานข้ากลายเป็นจริง Dragonball: Evolution (2009)
A wish is granted.พรหนึ่งข้อที่เราจะอธิษฐาน Dragonball: Evolution (2009)
# I bless the rains down in Africa... ## ฉันอธิษฐานให้ฝนตกที่แอฟริกา # Chuck Versus the Best Friend (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
complin(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
compline(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน
pray(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top