Search result for

อธิการ

(44 entries)
(0.2637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิการ-, *อธิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิการ(อะทิกาน) น. อำนาจ, การปกครอง, ความบังคับบัญชา
อธิการตำแหน่ง, หน้าที่, กิจการ, ภาระ
อธิการสิทธิ, ความชอบธรรม
อธิการเรียกพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่น ว่า พระอธิการ, เรียกพระที่ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะตำบล ซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่น ว่า เจ้าอธิการ
อธิการตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารในวิทยาลัย.
อธิการบดี(อะทิกานบอดี) น. ตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College presidentsอธิการบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
Donald? You should go to the Rectory.โดนัลด์ เธอไปที่ห้องพักท่านอธิการด้วยนะ Doubt (2008)
He called Donald Miller to the Rectory.เขาเรียกโดนัลด์ มิลเลอร์ไปที่้ห้องพักอธิการ Doubt (2008)
The next one of you that speaks out of turn gets sent right to the Principal!คนที่พูดออกมาก่อนได้รับอนุญาติจะถูกส่งตัวให้แม่ชีอธิการDoubt (2008)
James Hurley, down to the Principal's office now!เจมส์ เฮอร์ลี่ย,ไปที่ห้องอธิการเดียวนี้เลย! Doubt (2008)
Principal's a big job.งานใหญ่ของแม่ชีอธิการ Doubt (2008)
- You're agreeing with me, but I got called to the principal if you know what I'm saying.-คุณเห็นด้วยกับฉัน ฉันถูกเรียกตัวไปที่ห้องอธิการ คุณรู้ว่าฉันกำลังจะพูดอะไร Doubt (2008)
- The Pastor.-บาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
I did not speak to the Pastor. I spoke to a nun.ฉันไม่ได้คุยกับบาทหลวงอธิการ ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
- You should have spoken to the Pastor.-คุณควรจะคุยกับบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
The Church is very clear. You're supposed to go through the Pastor.กฏของโบสถ์ชัดเจนมาก คุณควรจะผ่านเรื่องนี้ไปที่บาทหลวงอธิการ Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
president[N] ประธาน, See also: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร, Syn. director, chairman, VIP, Ant. laborer
rector[N] อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย, Syn. dean, director

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
prex(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
prexy(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
rector(เรค'เทอะ) n. อธิการโบสถ์,เจ้าคณะเขตปกครองของโบสถ์โปรเตสแตนต์,อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, See also: rectorial adj. rectorate n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
prior(n) รองเจ้าอาวาส,รองอธิการวัด,ท่านปลัด
rector(n) อธิการบดี,อธิการวัด,เจ้าคณะ
rectory(n) วัด,บ้านพักอธิการบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
学長[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top