Search result for

อดทน

(55 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดทน-, *อดทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดทนก. บึกบึน, ยอมรับสภาพความยากลำบาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Me, on the other hand, I'm a little less patient.แต่ฉันไม่เป็นอย่างนั้น ความอดทนของฉันมีน้อยนะ Odyssey (2008)
Dr. Marsh,the ambulance is on the way. All right? You hang in there.ดร.มาร์ช รถพยาบาลกำลังมา ตกลงนะ คุณอดทนไว้ก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
Patience is a virtue.การอดทนเป็นเรื่องที่ดีนะ เมอร์ลิน The Mark of Nimueh (2008)
Patience, Captain.อดทนไว้ ผู้กอง Duel of the Droids (2008)
Are you testing my patience, huh?นี่... นายกำลังทดสอบความอดทนของชั้นใช่มั๊ย? Baby and I (2008)
- We suffered because of those unworthy lowborn!-พวกเราต้องอดทนก็เพราะพวกที่เกิดมาเป็นชนชั้นต่ำเนี่ยนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
I'm losing patience, Dr. Strom.ผมหมดความอดทนแล้วนะ ด็อกเตอร์สตอร์ม Superhero Movie (2008)
My patience is wearing thin.ความอดทนของข้ากำลังจะหมด Kung Fu Panda (2008)
Endure, Master Wayne. Take it.อดทน คุณเวน ยอมรับมัน The Dark Knight (2008)
Bear with it.อดทนอีกหน่อย. Episode #1.9 (2008)
Please bear with it.ได้โปรด อดทนอีกสักหน่อย Episode #1.9 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
อดทนแท้[adj.] (otthon thaē) FR: stoïque
อดทนได้[adj.] (otthondāi) FR: supportable ; tolérable

English-Thai: Longdo Dictionary
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] ทน, See also: อดทน, ทนทาน, Syn. endure
brook[VI] ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. tolerate
bear with[PHRV] อดทนต่อ, See also: ทนกับ
endure[VI] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure[VT] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
forbear[VI] อดกลั้น, See also: อดทน, ข่มใจ, หักห้าม, บังคับใจ, Syn. tolerate, abstain, restrain, Ant. continue, proceed
hardy[ADJ] ทรหด, See also: อดทน, Syn. robust, vigorous, Ant. ill, sickly
grin and bear it[IDM] อดทนต่อบางสิ่งอย่างไม่เครียด
lump[VT] อดทน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
patient[ADJ] อดทน, See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ, Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned, uncomplaining, Ant. agitate, hostile, impatient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aby(อะไบ') v. pt., pp. abought รับโทษ, อดทน, ทนรับ, Syn. abye
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure,bear
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sit tightอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงคราวถัดไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top