Search result for

องค์การการค้าโลก

(5 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์การการค้าโลก-, *องค์การการค้าโลก*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World Trade Organizationองค์การการค้าโลก [ธุรกิจ]
World Trade Organization (WTO) องค์การการค้าโลก
องค์การที่เป็นผลจากการเจรจารองอุรุกวัย ระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2536 (ดู Uruguay Round) โดยจะยกฐานะของแกตต์ (ดู GATT) ให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับเดียวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ดู IMF) และธนาคารโลก (ดู World Bank) อันเป็นการปรับปรุงกลไกการทำงานของแกตต์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจบการเจรจารอบอุรุกวัย แกตต์ได้มีการขยายขอบเขตการตกลงออกไปรวมกับเรื่องการค้าบริการ และการค้าในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งข้อตกลงแกตต์เดิมไม่ครอบคลุมถึง หน้าที่ขององค์การการค้าโลกที่สำคัญๆ มีดังนี้ 1) ดำเนินการบริหาร และวางกลไลเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติของความตกลงต่างๆ ภายใต้องค์กร 2) จัดให้มีการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงฉบับต่างๆ และให้มีการปฏิบัติตามผลการ เจรจาเหล่านั้น 3) บริหารกลไกการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศต่างๆ 4) ร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ให้มีความสอดคล้องกันในนโยบายการค้าและการเงิน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก มีสมาชิกทั่วโลก 116 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
World Trade Organizationองค์การการค้าโลก
ก่อนจัดตั้งองค์การนี้ขึ้นมาได้บรรดาประเทศสมาชิกทั้งปวงในโลกต่างประชุมเจรจาเรื่องนี้อยู่หลายปี ในที่สุดจึงสามารถทำความตกลงกันได้ และลงนามในความตกลงกันเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 เรียกว่าความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกนี้มี ฐานะเป็นนิติบุคคล และจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวพันกับองค์การ ส่วนเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ประเทศสมาชิกให้แก่ WTO เจ้าหน้าที่ของ WTO และผู้แทนของประเทศสมาชิก จะเป็นไปในทำนองเดียวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่า ด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การชำนัญพิเศษ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติเมื่อ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947ในการก่อตั้งองค์การ WTO บรรดาประเทศภาคีความตกลงต่างเล็งเห็นว่า จำเป็นที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายต้องดำเนินการเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ ขยายการผลิตและการค้าสินค้าและบริการ ในขณะที่ให้มีการใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างถาวร จะต้องกำหนดรูปแบบที่จะประกันว่า ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งจากความเติบโต ของการค้าระหว่างประเทศที่พอเพียง และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของตน ทั้งยังเห็นพ้องกันที่จะพัฒนาระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade System) ซึ่งรวมทุกเรื่องเข้าด้วยกัน และมีผลในทางปฏิบัติและมีความคงทนถาวรมากขึ้น โดยรวมเข้าไว้ซึ่งความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ผลของความพยายามในการเปิดเสรีทางด้านการค้าในอดีต และผลทั้งหมดของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การ WTO ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม การบริหาร และการดำเนินการ การส่งเสริมวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้และความตกลงการค้าพหุภาคี จัดให้มีเวทีเพื่อการเจรจาระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า พหุภาคีของสมาชิกเหล่านั้นบริหารความเข้าใจว่าด้วยกฎและวิธีดำเนินการที่ใช้ บังคับการระงับข้อพิพาท บริหารกลไกทบทวนนโยบายทางการค้า และร่วมมือตามที่เหมาะสมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และกับธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตามความตกลงมาร์ราเกซนี้ ยังให้มีสำนักเลขาธิการของ WTO อันมีผู้อำนวยการใหญ่ (Director-general) เป็นหัวหน้าผู้อำนวยการใหญ่จะแต่งตั้งบุคลากรของสำนักเลขาธิการ (Secretariat) และกำหนดหน้าที่และเงื่อนไขของการปฏิบัติน้าที่ของบุคลากรเหล่านั้น โดยสอดคล้องกับข้อบังคับที่วางไว้ สมาชิกของ WTO นี้จะให้ความเคารพลักษณะระหว่างประเทศของความรับผิดชอบของผู้อำนวยการใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ และไม่หาทางใช้อิทธิพลต่อบุคคลดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกแต่ละประเทศจะชำระเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ WTO โดยเร็วตามส่วนของตน สมาชิกใดๆ อาจถอนตัวจากความตกลงนี้ได้ และจะมีผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO ได้รับคำแจ้งขอถอนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรในปัจจุบัน องค์การการค้าโลกมีกลไกในรูปคณะมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ หลายคณะ ทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามความตกลงรวม 28 ฉบับ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกฎในกรรมสารสุดท้ายที่รวบรวมตัวบทความตกลงดังกล่าวอันเป็นผลจากการ ปิดการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 และได้ตกลงกัน ณ การประชุมที่มาร์ราเกซ ประเทศมอร็อคโค นอกจากเอกสารความตกลงดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีความตกลงหลายฝ่าย (Multilateral agreements) อีก 4 ฉบับที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของความตกลง WTO ซึ่งคณะผู้แทนบางประเทศได้ลงนามในความตกลงดังกล่าวเพียงหนึ่งฉบับ หรือมากกว่านั้นกล่าวย่อ ๆ ความตกลง WTO หมายถึงความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 อันเป็นที่รู้จักกันในนามของแกตต์ 1994 แต่องค์การการค้าโลกมีขอบเขตอำนาจมากกว่าแกตต์ เพราะองค์การนี้เป็นสถาบันทางกฎหมายแห่งเดียวที่วางรากฐานของระบบการค้าหลาย ฝ่าย แกตต์จะมีผลบังคับเพียงชั่วคราว แต่องค์การการค้าโลกจะมีผลบังคับทางกฎหมายโดยถาวร และมีอำนาจหน้าที่สำคัญ ๆ 5 ประการ คือ1. บริหาร และปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงหลายฝ่ายเกี่ยวกับการค้าขาย2. ทำหน้าที่เสมือนชมรม (Forum) สำหรับการเจรจาการค้าหลายฝ่ายระหว่างประเทศสมาชิก3. แสวงหาหนทางที่จะระงับกรณีพิพาททางการค้าในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน4. ดูแลตรวจตราเกี่ยวกับนโยบายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก5. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของโลกกล่าวคือ องค์การการค้าโลกนั้นทำหน้าที่เสมือนยาม (Watchdog) คอยดูแลสอดส่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น จะทำการตรวจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการค้าของประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นประจำ ประเทศสมาชิกของแกตต์ทั้ง 128 ประเทศ จะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกไปในตัว องค์กรที่มีความสำคัญที่สุดขององค์การการค้าโลกนั้นเรียกว่า องค์กรการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) จะประชุมกันอย่างน้อย 1 ครั้งทุกสองปี ผู้อำนวยการใหญ่ (Director-General) องค์การการค้าโลกคนปัจจุบันคือ นายเรอนาโต รุกกิเอโร (Renato Ruggiero) สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my dad is CEO for the World Federation of Economists.และพ่อของผมเป็นประธานกรรมาธิการ องค์การการค้าโลกครับ Dasepo Naughty Girls (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top