Search result for

(185 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ-, *อ*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระบบต่มไร้ท่* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสืราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟร์มต่าง ๆ - ถ่ายเกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
by the time[บาย เดอะ ไทม์] (adv prep ) ในขณะที่ ตอนที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] district, See also: dist., Syn. อำเภอ
.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
[N] Ministry of Industry, Syn. กระทรวงอุตสาหกรรม
[N] breast, See also: bosom, bust, Syn. หน้าอก, ทรวงอก, Example: การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
[N] soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
[V] abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา
[V] miss, See also: fail to, not get a chance to, Syn. พลาด, Example: พวกเราอดดูหนังเพราะตั๋วขายหมดเสียแล้ว, Thai definition: ไม่ได้, ไม่สมหวัง
[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
[V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
[V] perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
() พยัญชนะตัวที่ ๔๓ เรียกว่า ่าง เป็นักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะต้น, ใช้นำตัว ย ให้ผันย่างักษรกลาง มี ๔ คำ คื ย่า ยู่ ย่าง ยาก, ใช้เป็นรูปสระ เช่น ร และประสมเป็นสระ เช่น มื เถื เธ.
(ะ) เป็นักษรใช้นำหน้าคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต บกความปฏิเสธหรืตรงกันข้าม แปลว่า ไม่ หรื ไม่ใช่ เช่น ศุภ (ไม่งาม) ธรรม (ไม่ใช่ธรรม)
ใช้เป็น น เมื่ยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น เนก (น + เก) นาจาร (น + าจาร).
ก ๑น. ส่วนขงร่างกายด้านหน้ายู่ระหว่างคกับท้
ก ๑ใจ เช่น กกรม กเขากเรา
ก ๑เรียกไม้ที่เป็นแกนกลางขงตัวว่าว ว่า กว่าว
ก ๑เรียกเลื่ยที่มีไม้ยันกลาง ว่า เลื่ก, เรียกไม้ันกลางที่ยันเลื่ยให้ตึง ว่า กเลื่ย.
ก ๒น. พวก, หมู่.
ก ๓ว. หก, (โบ) เรียกลูกหญิงคนที่ ๖ ว่า ลูกก, คู่กับ ลูกชายคนที่ ๖ ว่า ลูกลก.
กกรมว. มีความระทมใจ มักใช้เข้าคู่กับคำ หน้าชื่น เป็น หน้าชื่นกกรม, หน้าชื่นกตรม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thoracocyrtosisกนูนสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracocyllosisกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funnel chest; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichterbrust; chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatumกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passivityกัมมันตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passiveกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chest, flatกเต่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentุปกรณ์, เครื่งมืต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่งเล่นจานเสียง เครื่งบันทึกเสียง เครื่งรับวิทยุ เครื่งรับโทรทัศน์ เครื่งฉายภาพยนต์ เครื่งฉายสไลด์ เครื่งฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่งฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metalanguageภิภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetินเทร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Glossaryภิธานศัพท์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOงค์การแห่งชาติสหรัฐเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyัตชีวประวัติ, ัตชีวประวัติ
Autobiography หมายถึง ัตชีวประวัติ เป็นเรื่งราวชีวิตขงบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเง เนื้หาขัตชีวประวัติ าจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่น หรื ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่น โดยทั่วไปยู่ในรูปขงการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรืน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลืกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “ัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนัตชีวประวัติที่เขียนย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่ว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์กัสติน (Saint Augustine) ัตชีวประวัติบางเรื่งเจ้าขงชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่ง David Copperfield ขง ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันัตชีวประวัติขงคนที่มีชื่เสียงมักเขียนโดยเจ้าขงชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์าชีพในลักษณะบกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเกสาร้างิงต่างๆ และจากความคิดเห็นขงตนเง แต่นักเขียนัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำขงตนเงทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Glossaryภิธานศัพท์

Cover
ภาพที่ 1 ตัวย่างหน้าปกหนังสืซึ่งมีภิธานศัพท์ท้ายเล่ม

Glossary
ภาพที่ 2 ตัวย่างภิธานท้ายเล่ม

คื บัญชีคำศัพท์เฉพาะหรืศัพท์เทคนิคซึ่งนำเสนในหนังสืส่วนเนื้หา/เนื้เรื่ง โดยได้รวบรวมและเรียงตามลำดับักษร พร้มให้ความหมาย ทั้งนี้เพื่ให้ผู้่านเข้าใจความหมายขงคำศัพท์และเนื้หาภายในหนังสื

ภิธานศัพท์นกจากจะจัดพิมพ์ในส่วน้างิงและเพิ่มเติมซึ่งยู่ท้ายเล่มหนังสืแล้ว าจมีการจัดพิมพ์เป็นตัวเล่ม ที่มีเฉพาะภิธานในเรื่งใดเรื่งหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวย่างหนังสืภิธานศัพท์

Hopkins, Jeanne. Glossary of astronomy and astrophysics. Chicago : Univ. of Chicago Press, [c1976].

The ALA glossary of library and information science. Chicago : American Library Association, 1983.

ศานิต รัตนภุมมะ. ภิธานศัพท์ทางกีฏวิทยา. เชียงใหม่ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. ภิธานศัพท์เรืนไทยภาคกลาง. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเกลักษณ์ขงชาติ, [2537]. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Biographical dictionaryักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่ยเาไว้ จะทำให้กระดูกนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Y-You blew off our most beloved tradition.เธละเลยประเพณีสำคัญขงเรา The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry.ฉันขโทษ The Serena Also Rises (2008)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธกมันเป็นุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธหรก The Serena Also Rises (2008)
- Yeah, Laurel told me.// ใช่ ลเรลบกฉันแล้ว The Serena Also Rises (2008)
- You know about the dress.เธรู้เรื่งชุด.. The Serena Also Rises (2008)
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่งที่เธพยายามทำให้ฉันับายต่หน้าคนื่นสินะ? The Serena Also Rises (2008)
About what?ะไรล่ะ? The Serena Also Rises (2008)
Serena, can we talk?เซรีนา , พวกเราต้งคุยกัน The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ขงเธ โขว์นี้คงดำเนินต่ไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันยากจะขบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยากจะขบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[n.] (ok) EN: chest ; breast ; bust ; bosom   FR: buste [m] ; poitrine [f] ; gorge [f]
กตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
กตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
กตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
กตัน[adj.] (ok tan) EN: tough ; sturdy   
กหัก[v.] (okhak) EN: be broken-hearted   
กุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
กุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
กุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
กุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้งสาวขงโดราเน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่ตัวละครขงการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่งหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คยใช้ขงวิเศษเพื่ช่วยเหลืโนบิตะ การ์ตูนเรื่งนี้เป็นที่นิยมย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคมพิวเตร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานื่นๆ ได้ รายละเียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
Linux.Thai.Net(n) ชื่เว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรื ซาร์ส มาจากภาษาังกฤษ เต็มๆ คื Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมืกันจากหลายคน หรื หลายฝ่าย มีการช่วยเหลืกัน เพื่ให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในเมริกา จะหมายถึง กีฬาเมริกันฟุตบล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่งคมพิวเตร์แบบวางตัก หรืพกพา , notebook
test(n) การทดสบ, การส
gender identity disorder(n) ความผิดปกติขงเกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[N] ักษรตัวแรกในภาษาังกฤษ
A.B.[ABBR] ักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่ง Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
abbacy[N] ำนาจขธิการในวัดวาาราม
abbreviation[N] ักษรย่, See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ, Syn. acronym, initialism
abide[VI] ยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
ably[ADV] ย่างสามารถ, Syn. skillfully
abnormally[ADV] ย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
abruptly[ADV] ย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly
absolutely[ADV] ย่างแน่นน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] ย่างไม่มีเงื่นไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่งหมายัศเจรีย์
*เครื่งหมาย asterisk (ดกจัน) เป็นักขระตัวหนึ่ง มียู่บนแผงแป้นักขระ เมื่นำมาใช้ในคำสั่งระบบดส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่ต้งการ้างถึงชื่แฟ้มข้มูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้มูลทุกแฟ้มที่มีชื่ขึ้นต้นด้วยักษร A และจะมีนามสกุละไรก็ได้ หรืถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้มูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้มูลที่มียู่ในสารบบ หรืในจานบันทึก ดู wildcards ประก
+เครื่งหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ขงตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่งหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลืกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเียดเพิ่มเติมให้ตบในแบบขงกรบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คมพิวเตร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่งหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่งหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่กดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมขงบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่งหมาย underscore เป็นักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคมพิวเตร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้ยู่ เมื่กดแป้นนี้ คมพิวเตร์จะถืเสมืนเป็นตัวักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่ไปีก เช่น าจตั้งชื่แฟ้มข้มูลว่า A-B ก็ได้
a(เ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,ันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - ังสตรมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. ักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับาชีพการคัดเลืกสรรหานักดนตรี เพื่บันทึกเสียงหรืภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่งกล)
a bas(ะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถยหลัง
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่ย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่ยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่ย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่มตัว,น้ม,เสื่มศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่มตัว,การน้ม,การเสื่มศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้าย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) าย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้ยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้ยลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acidly[yaang dag-dun] (adv ) อย่างแดกดัน
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
Alexander (name ) อเล็กซานเดอร์
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง
anard[อนาถ] (adj ) อนาถ
anon (vt ) อนันต์
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
Apostle (n ) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน
aptly (adv) อย่างเหมาะสม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) าการที่แสดงกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรืกระทั่ง โหดร้าย (คืคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่ใครคนหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นนโยน (คืคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่นจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น
エジプト[えじぷと, ejiputo] (n) ียิปต์
事故[じこ, jiko] (n) ุบัติเหตุ
二十歳[はたち, hatachi] (n) ายุ 20 ปี
[ほか, hoka] (adj) ื่นๆ, ที่เหลื, นกเหนืจากนี้
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) ัตราการยืดขยาย (extension rate)
凶器[きょうき, kyouki] (n) าวุธ
出発[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) กเดินทาง(เครื่งบิน เรื), See also: S. 出る, A. 到着,
危険[きけん, kiken] (n) ันตราย
[また, mata] (n adv) ีกครั้ง, และ  ตัวย่าง また会いましょう แล้วเจกันใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所管[しょかん, shokan] (n adj) ำนาจในการตัดสิน
太字[ふとじ, futoji] (n) ักษรตัวหนา
定足数[ていそくすう, teisokusuu] (n) งค์ประชุม
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) าหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรืสถานศึกษา
犯行[はんこう, hankou] (n) าชญากรรม , See also: R. 犯人
宝石[ほうせき, houseki] (n) ัญมณี, เพชรพลย , See also: R. 貴石、宝玉
御膳[ごぜん, gozen] (n) าหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์ , See also: R. 食事
かんづめ[かんづめ, kanzume] (n) าหารกระป๋
感情[かんじょう, kanjou] (n) ารมณ์ ความรู้สึก
どんな[どんな, donna] ย่างไหน แบบไหน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: ยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรื มหาวิทยาลัย English: within the school
許す[ゆるす, yurusu] Thai: นุญาต English: to permit
太る[ふとる, futoru] Thai: ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
耐える[たえる, taeru] Thai: ดกลั้น English: to endure
気分[きぶん, kibun] Thai: ารมณ์ความรู้สึก English: feeling
騙す[だます, damasu] Thai: ุบายหลกลวง English: to trick
印紙[いんし, inshi] Thai: ากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
出る[でる, deru] Thai: กมา English: to come forth
出る[でる, deru] Thai: กไป English: to leave
頼む[たのむ, tanomu] Thai: นวEnglish: to beg

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่ รับไปทำแทน, ทำต่
AGคำย่ง Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานขงรัฐ
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้มูล
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้เสน
April(n) |der, pl. Aprile| เดืนเมษายน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่มเก้าี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บนด์ ได้รับมบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
August(n) |der, pl. Auguste| เดืนสิงหาคม
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมืง, See also: die Bürgerin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
a-a (slang ) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},
Isuzu (uniq ) อีซูซุ
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น
sorgfältig {adv} (adv ) อย่างระมัดระวัง
vorurteil (n ) อคติ

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรื ยู่ที่บ้าน
Image:
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรืกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรื 3. พวกเธทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'รุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรื ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire du foot(vt) เล่นฟุตบ
Image:
faire du volley(vt) เล่นวลเล่ย์บ
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบล, See also: S. faire du foot,
Image:
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คื มีาการหิว
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊กกิ้ง
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
ส้มตำอาหารไทย
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top