Search result for

ห่าง

(79 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่าง-, *ห่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าง[V] separate oneself from, Example: คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าเป็นคนดีต้องห่างคนชั่วเข้าไว้, Thai definition: แยกตัวออก
ห่าง[V] be different, See also: be dissimilar, Example: ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก, Thai definition: แตกต่าง
ห่าง[ADV] far, See also: away from, Example: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, Thai definition: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน
ห่างไกล[ADV] far, See also: a long way, afar, a great distance, Syn. ไกลห่าง, Ant. ใกล้, Example: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ
ห่างเหิน[V] be out of practice, Syn. เรื้อ, Example: เขาห่างเหินจากการยิงปืนไปเป็นเวลานาน จึงยิงไม่ถูกเป้าเลย
ห่างเหิน[V] separate oneself from, See also: be divorced, Example: ผู้คนที่อยู่ในเมืองต่างอยู่กันชนิดตัวใครตัวมัน ดำเนินชีวิตไปคนละทิศละทาง และห่างเหินจากกัน, Thai definition: แยกตัวออกห่าง
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่างว. ไกล เช่น ห่างหูห่างตา บ้านอยู่ห่างถนนมาก, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ห่างไกล
ห่างจากกันไปไม่ได้ติดต่อกัน เช่น เราห่างกันไปนาน
ห่างไม่ถี่ (ใช้แก่เวลา) เช่น มีลูกห่าง.
ห่างก. ค่อนข้างไกลกัน เช่น บ้านในหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน
ห่างไม่ใกล้ชิดกัน เช่น ญาติห่าง ๆ.
ห้าง ๑น. กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็ก ๆ ชั่วคราว
ห้าง ๑ที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับคอยเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น.
ห้าง ๒น. สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ.
ห้างสรรพสินค้าน. ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ในบ้าน.
ห่างหายก. แยกจากกันไป ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนาน เช่น ตั้งแต่เรียนจบก็ห่างหายกันไป ไม่ได้ข่าวคราว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equicentreห่างศูนย์กลางเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disห่างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
My mom's staying out in the hamptons... Okay.แม่ฉันพยายามอยู่ห่างแฮมตันนะ เข้าใจมั้ย? Chuck in Real Life (2008)
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
He was living there with no electricity,เขาอยู่ในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
Stay away from me.อยู่ให้ห่างจากผม Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
I'll get their attention and lead them away from the hatch.ฉันจะล่อมันให้ออกห่างจากประตู Dead Space: Downfall (2008)
If you can hear me, stabilizers are back online, but we need to move farther away from the planet.ถ้าคุณได้ยินฉัน ขอบอกว่าเครื่องสร้างแรงเสถียนใช้ได้แล้ว แต่เราจะต้องออกห่างจากดาวดวงนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่าง[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from   
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   
ห้างขายยา[n. exp.] (hāng khāi yā) EN: chemist's shop   
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afar[ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away
aloof[ADV] ห่างไกล
be out of earshot of[IDM] ไกลจากเสียงของ, See also: ห่างจากเสียงของ, Syn. come within
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
far and away[IDM] ห่างไกลมาก
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
far[ADV] ไกล, See also: ห่าง, ห่างไกล
far[ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote
far-off[ADJ] ไกล, See also: ห่างไกล, ห่าง, ไกลลิบ, ยาวนาน, Syn. distant, faraway, Ant. close, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
aloof(adv) ปลีกตัว,ออกห่าง,ห่างออกไป
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
weitไกล, ห่างไป
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
trennen(vt) |trennte, hat getrennt| แยก, ออกห่าง
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top