Search result for

ห่า

(87 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่า-, *ห่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า[ฮ้า] (prep ) เผื่อว่า เช่น ห่าเพิ่นมา แปลว่าเผื่อเค้ามา

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า (modal verb ) แก่แดด *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า[N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
ห่า[N] shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
ห่า[INT] Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ห่า[V] separate oneself from, Example: คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าเป็นคนดีต้องห่างคนชั่วเข้าไว้, Thai definition: แยกตัวออก
ห่า[V] be different, See also: be dissimilar, Example: ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก, Thai definition: แตกต่าง
ห่า[ADV] far, See also: away from, Example: เกาะลาบวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และอยู่ห่างจากรัฐซาบาร์เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, Thai definition: ไกลออกไป, ไม่ชิด, ไม่ถี่
ห่า[N] goose, See also: gander, Example: ในตลาดนี้ไม่มีใครขายเนื้อห่านเลย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกจำพวกเป็ดในวงศ์ Anatidae คอยาวกว่าเป็ดแต่สั้นกว่าหงส์ ทำรังบนดิน กินพืชและสัตว์เล็กๆ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Anser anser, A. cygnoides ทั้ง 2 ชนิดเป็นต้น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดตระกูลของห่านที่นำมาเลี้ยงกันทั่วไป
ห่า[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
ห่า[ADJ] half-baked, See also: impulsive, eccentric, Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ, Example: เขาเป็นคนห่ามน่าดู
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้าน. จำนวนสี่บวกหนึ่ง
ห้าชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๕ ตกในราวเดือนเมษายน.
ห่าน. ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้คนตายจำนวนมาก เช่น โรคลงราก (อหิวาตกโรค) กาฬโรค จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคห่า.
ห่าน. หน่วยวัดปริมาณน้ำฝนโดยกำหนดว่า ถ้าตกลงมาเต็มบาตรขนาดกลางที่ตั้งรองไว้กลางแจ้ง เรียกว่า น้ำฝนห่าหนึ่ง
ห่าโดยปริยายใช้กับสิ่งที่มาหรือตกลงมาเป็นจำนวนมาก เช่น ฝนตกลงมาห่าใหญ่, บางทีก็ใช้ว่า ห่าฝน เช่น ฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มข้าศึกเป็นห่าฝน.
ห่ากินก. ตายเพราะโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่น โรคลงราก (อหิวาตกโรค) กาฬโรค.
ห่าว. ไกล เช่น ห่างหูห่างตา บ้านอยู่ห่างถนนมาก, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ห่างไกล
ห่าจากกันไปไม่ได้ติดต่อกัน เช่น เราห่างกันไปนาน
ห่าไม่ถี่ (ใช้แก่เวลา) เช่น มีลูกห่าง.
ห่าง ๆก. ค่อนข้างไกลกัน เช่น บ้านในหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equicentreห่างศูนย์กลางเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geeseห่า[TU Subject Heading]
Disห่างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
My mom's staying out in the hamptons... Okay.แม่ฉันพยายามอยู่ห่างแฮมตันนะ เข้าใจมั้ย? Chuck in Real Life (2008)
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
He was living there with no electricity,เขาอยู่ในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
Stay away from me.อยู่ให้ห่างจากผม Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
I'll get their attention and lead them away from the hatch.ฉันจะล่อมันให้ออกห่างจากประตู Dead Space: Downfall (2008)
If you can hear me, stabilizers are back online, but we need to move farther away from the planet.ถ้าคุณได้ยินฉัน ขอบอกว่าเครื่องสร้างแรงเสถียนใช้ได้แล้ว แต่เราจะต้องออกห่างจากดาวดวงนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; what the hell ! ; what the heck !   
ห้า[num.] (hā) EN: five ; 5   FR: cinq ; 5
ห่า[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห่า[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่า[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from   
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afar[ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away
aloof[ADV] ห่างไกล
be out of earshot of[IDM] ไกลจากเสียงของ, See also: ห่างจากเสียงของ, Syn. come within
cob[N] หงส์ตัวผู้, See also: ห่านตัวผู้, Syn. male swan
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
far and away[IDM] ห่างไกลมาก
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
far[ADV] ไกล, See also: ห่าง, ห่างไกล
far[ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
aloof(adv) ปลีกตัว,ออกห่าง,ห่างออกไป
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก

German-Thai: Longdo Dictionary
weitไกล, ห่างไป
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
trennen(vt) |trennte, hat getrennt| แยก, ออกห่า
Gans(n) |die, pl. Gänse| ห่า
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
oie(n) |m| ห่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top