Search result for

หุบเขา

(55 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุบเขา-, *หุบเขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุบเขา, หุบผาน. แอ่งภูมิประเทศ ที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว ๒ ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solution valley; karst valley; nested sinkholeหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst vallery nested sinkhole; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinal valleyหุบเขาชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
median valley; central valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-ocean rift; central valley; median valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
central valley; median valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
The forces have returned to Mt. Geom without being seen.กองกำลังจะกลับไปที่หุบเขากุม โดยไม่ให้ใครเห็น เพคะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You should hide yourself at Mt. Geom for the time being.ท่านควรจะซ่อนตัวที่หุบเขากุมในระยะนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If there is any danger, tell her to abandon Yongmun and retreat to Mt. Geom.ถ้าพวกเขาตกอยู่ในอันตราย, บอกนางให้ทิ้งยองมันและถอยกลับมาตังหลักที่หุบเขากุม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
I mean together we could rule the valley..ฉันหมายถึงเราสามารถครองหุบเขานี้ด้วยกัน The Secret of Moonacre (2008)
Dear Princess, a little bit of magic has come back to the valley.เจ้าหญิงที่รัก เวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ.. ได้กลับมาสู่หุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
WIth the power of these pearls I can claim the valley for myself.ด้วยพลังไข่มุกนี้ ฉันสามารถยึดหุบเขานี้เป็นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke...the house...the valley...it's all...มาร์เมดุค.. คฤหาสน์.. หุบเขา.. The Secret of Moonacre (2008)
At last the entire valley will be ours!และท้ายที่สุด หุบเขานี้จะเป็นของเราแต่ผุ้เดียว The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canyon[N] หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย), Syn. valley, gully, gorge
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
gap[N] หุบเขาลึก, Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
glen[N] หุบเขา
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
vale[N] หุบเขา, Syn. dale, valley
valley[N] หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canyon(แคน'เยิน) n. หุบเขาลึก, Syn. ravine
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
dale(เดล) n. หุบเขา
dell(เดล) n. หุบเขาเล็ก ๆ
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ ๆ
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
canyon(n) หุบเขาลึก
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dell(n) หุบเขา
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา
ravine(n) หุบเขาลึก
vale(n) หุบเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top