Search result for

หีบ

(81 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หีบ-, *หีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ[CLAS] box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
หีบ[V] press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
หีบห่อ[N] package, See also: parcel, bundle, packet, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุ, Example: พนักงานกำลังจัดสินค้าใส่หีบห่อ, Thai definition: วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น
หีบเพลง[N] accordion, See also: harmonica, mouth-organ, concertina, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องอัดลมทำด้วยไม้หุ้มกระดาษมีรู มีลิ้น ใช้นิ้วปิดเปิดให้เป็นเสียงเพลง
หีบเสียง[N] gramophone, See also: phonograph, record player, Example: ผมเล่นหีบเสียงเป็นอย่างเดียว, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องทำให้จานเสียงหมุนแล้วมีเสียงออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หีบน. ภาชนะใส่สิ่งของ รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้น มีฝา.
หีบก. บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย.
หีบชักน. หีบไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีที่ตั้งโถอุจจาระ ด้านหลังเปิดได้เพื่อชักโถออกทำความสะอาด ตอนบนเป็นที่นั่ง มีร่องเจาะตรงกับปากโถตอนล่าง.
หีบฝ้ายก. บีบเมล็ดออกจากปุยฝ้าย.
หีบฝ้ายน. เรียกเครื่องมือบีบเมล็ดออกจากปุยฝ้าย ว่า เครื่องหีบฝ้าย, อีสานเรียกว่า อิ้ว.
หีบพระธรรมน. หีบสำหรับเก็บพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ มักตั้งด้านหน้าพระสวดพระอภิธรรม.
หีบพระมาลัยน. หีบใส่คัมภีร์พระมาลัยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคัมภีร์ใบลาน.
หีบสไบก. อัดผ้าสไบให้เป็นรอยจีบ.
หีบห่อน. สิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มไว้.
หีบเชิงชายน. หีบเกียรติยศประกอบศพที่พระราชทานพระครูสัญญาบัตร ภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมดิเรกคุณาภรณ์เป็นต้น เชิงชายทั้ง ๔ ด้านแกะสลักเป็นลายปิดทองประดับกระจก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot box; box, ballotหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
box, ballot; ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
packageหีบห่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed parcelหีบห่อพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Boxesหีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Betrayed ?หีบหิน The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
- Is that Vivaldi?นั่นมันหีบเพลงเหรอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Secure the village. Get those cases down here.คุ้มกันหมู่บ้าน เอาหีบของลงมาเลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
See how much they love him when he gets too weak to use the kitty litter box and starts spraying the bizhub.ดูซิว่าพวกเขาจะรักมันขนาดไหนเมื่อมันเริ่มอ่อนแออย่างนี้ ใช้หีบศพแมวน้อยและเริ่มที่จะทำห้องนี้เลอะเทอะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm gonna have to put that potty mouth of yours directly into Murray's kitty litter box.ฉันคงจะต้องเอาปากดีๆของเธอ ใส่ลงไปให้หีบศพของเมอร์รี่ด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
They stole his concept, his formula, his packaging and his ad campaign.โดยลอกทั้งความคิด ทั้งสูตร การบรรจุหีบห่อ แม้แต่โฆษณา Duplicity (2009)
There's a trunk in the storage unit.มีหีบในที่เก็บของ New York Sucks (2009)
- Third shelf. The trunk.- หีบบนชั้นที่สาม New York Sucks (2009)
Must be thousands of crate orders.ดูแล้วต้องมีหลายพันหีบนะเนี่ย Ben 10: Alien Swarm (2009)
All those crates are filled with chips.ในหีบทั้งหมด คือชิปเอเลี่ยน Ben 10: Alien Swarm (2009)
How about a trunk?หีบใส่ของเป็นไง? Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
trunks are great for storage.หีบพวกนี้เก็บของได้ดีนะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
หีบกระดาษ[n. exp.] (hīp kradāt) FR: carton [m] ; emballage [m]
หีบกระสุน[n. exp.] (hīp krasun) EN: ammunition chest   FR: caisse de munitions [f]
หีบดนตรี[n. exp.] (hīp dontrī) FR: boîte à musique [f]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
หีบห่อ[n.] (hīphø) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging   FR: paquet [m] ; colis [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accordion[N] หีบเพลง
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
ballot box[N] หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน, Syn. polling place, polling booth
box[N] กล่อง, See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก, Syn. container
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box
chest[N] หีบ, See also: ลัง, กล่อง, Syn. case, box
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
coffin[N] โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
container[N] ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package
gramophone[N] หีบเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
accordion(n) หีบเพลง
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้

German-Thai: Longdo Dictionary
Kiste(n) |die, pl. Kisten| หีบ, ลัง, อาจหมายถึงกล่องได้, See also: Related: Karton

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top