Search result for

หาเงิน

(33 entries)
(0.0963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาเงิน-, *หาเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเงิน[V] earn money, See also: make money, Syn. หารายได้, Example: ผมต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Thai definition: ทำให้ได้เงินมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาเงินน. เรียกหญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี ว่า หญิงหาเงิน.
หาเงินก. ไปขายตัวเป็นทาส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To find $200000.ไปหาเงิน 200000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย, Suspiria (1977)
Vern had been trying to find those pennies for nine months.เวิร์นพยายามหาเงินพวกนั้นอยู่เก้าเดือน Stand by Me (1986)
I just work for Vizzini to pay the bills.ข้าทำงานให้วิสสินิเพื่อหาเงิน The Princess Bride (1987)
Where'll we get the money to rebuild?เราต้องหาเงินมาสร้างใหม่เหรอ ? Cinema Paradiso (1988)
He was terrific. He was the best. He made a lot of money, too.ไอนี่มันแน่, เจ๋งสุดๆ มันหาเงินเก่งด้วย Goodfellas (1990)
Just trying to get a story, you know? Put a potato on my plate.พยายามหาเรื่องไปเขียน หาเงินซื้อข้าวกิน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sensational story.เราต้องไปหาเงิน Hero (1992)
His family. Why?เอาล่ะ ไปกันเถอะ เราต้องไปหาเงิน Hero (1992)
That's okay, coach. We'll get the money.ไม่เป็นไร โค้ช เราจะหาเงินเอง Cool Runnings (1993)
Finding the money to buy the company, that's hard.แต่เรื่องหาเงินซื้อโรงงาน... Schindler's List (1993)
We'll raise the money ourselves. We'll go to New Mexico.สกรู ดรัมลิน เราจะหาเงิน Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเงิน[v. exp.] (hā ngoen) EN: earn money ; make money   FR: gagner de l'argent ; trouver de l'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash up[PHRV] หาเงิน (เพื่อ), See also: หาเงิน, สร้างรายได้
coin it in[PHRV] หาเงินได้มาก (คำไม่เป็นทางการ)
dig into one's pocket[IDM] หาเงิน
dig into one's purse[IDM] หาเงิน
earn one's keep[IDM] หาเงินเพื่อทำสิ่งมุ่งหวัง
make a fast buck[IDM] หาเงินได้มากโดยออกแรงเล็กน้อย
make a living[IDM] หาเงินเลี้ยงชีพ
knock down[PHRV] หารายได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หาเงิน
knock up[PHRV] หารายได้, See also: หาเงิน
live by one's wits[IDM] หาเงินอย่างทุจริต, Syn. live on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
稼ぐ[かせぐ, kasegu] Thai: หาเงิน English: to earn income

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top