Search result for

หาสู่

(20 entries)
(0.3085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาสู่-, *หาสู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาสู่[V] visit, See also: call on, drop in, Syn. มาเยี่ยม, ไปมาหาสู่, Example: ถึงแม้จะต้องแยกย้ายกันไปแต่เรายังไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาสู่ก. เยี่ยมเยียน, มักใช้ควบกับคำ ไปมา เป็น ไปมาหาสู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in my opinion, it just seems like a normal Jordanian family with a lot of country relatives.ดูเผินๆ เหมือนกับครอบครัวจอร์แดนทั่วไป มีญาติไปมาหาสู่เยอะ Body of Lies (2008)
Hi, I'm looking for Jesse.เขากับเจสซี่ พวกเขายังติดต่อไปมาหาสู่กัน จริงเหรอคะ Grilled (2009)
So consider calling off the dogs, will you?เพื่อพิจารณายกโทษไปมาหาสู่ให้หมา นายทำได้ไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
So we're at dinner, and Renee is going on and on about this guy she once had a fling with and she still has feelings for.แล้วเราก็ไปกินมื้อเย็นกัน และเรเน่ก็ยังไปมาหาสู่กับผู้ชายคนนั้น คนที่เธอเคยรักมากและก็ยังคงรักอยู่ Down the Block There's a Riot (2010)
That's why Ji Hyun drops in and out because of that.นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าจียอนถึงยังไปมาหาสู่แกใช่ไหม Episode #1.13 (2010)
Yeah, a chemist who was in possession of hand-drawn plans for a meth super-lab, and was visited by none other that Gus Fring just days before he was capped in the face, okay?ใช่ นักเคมี ใครที่เป็นผู้ครอบครอง ที่เป็นคนออกแบบโครงการ ซุบเปอร์แล็บยาไอว์ และไม่ได้ไปมาหาสู่ใคร นอกจากกัส ฟรินจ์ Crawl Space (2011)
I really kept in touch with Joe. I knew that.ฉันยังไปมาหาสู่กับโจ Manchester by the Sea (2016)
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป. Kingdom of Heaven (2005)
Who you never visit.ที่นายไม่เคยไปมาหาสู่ There's Something About Harry (2007)
It brings strangers very close to each other.มีการไปมาหาสู่กันเสมอ Heyy Babyy (2007)
Bring it to the light.เสาะหาสู่แสงไฟ I Don't Wanna Know (2008)
From the unsub to the victim.จากผู้ต้องหาสู่เหยื่อ Masterpiece (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage

English-Thai: Nontri Dictionary
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top