Search result for

หารือ

(36 entries)
(0.215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หารือ-, *หารือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารือ[V] consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หารือก. ปรึกษา.
หารือก. ขอความเห็น, ปรึกษา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ... 12 Angry Men (1957)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
We don't discuss business at the table.เราไม่ได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจที่โต๊ะ The Godfather (1972)
No, I didn't come here to discuss it, I came to say it.ไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหารือ เกี่ยวกับมัน เรามาเพื่อจะบอกว่ามัน ฉันผ่าน Mad Max (1979)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)
I've got 10,000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10,000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม The Russia House (1990)
Because it's safer to discuss one's dog, I would say, than one's friends.เพราะมันเป็นที่ปลอดภัยเพื่อหารือเกี่ยวกับสุนัขหนึ่งของฉันจะบอกว่ากว่าเพื่อนคนหนึ่ง The Russia House (1990)
Maybe one of these days we can discuss it.บางทีซักวันนึง เราคงได้หารือกันเรื่องนี้ Basic Instinct (1992)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด Dante's Peak (1997)
There will be a meeting held... in the high school at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of Dante's Peak.ในโรงเรียนมัธยมที่ 6: 00 พี ม. ไปยัง หารือเกี่ยวกับการอพยพของพีคของดันเต้ Dante's Peak (1997)
Was there something you wished to discuss ? Because this might not be the right time to--ถ้ามีอะไรอยากหารือ นี่ไม่ใช่เวลา... The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer   FR: consulter ; discuter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confer with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, ประชุมกับ
consult about[PHRV] ปรึกษาในเรื่อง, See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ
talk about[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top