Search result for

หารือ

(36 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หารือ-, *หารือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารือ[V] consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หารือก. ปรึกษา.
หารือก. ขอความเห็น, ปรึกษา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before this matter affects other students, we will accept his voluntary resignation.ก่อนที่เรื่องนี้จะก่อปัญหาให้เด็กคนอื่น เราควรมาหารือกันก่อน Baby and I (2008)
I will happily see all of you at free period to discuss the show and to make a very special announcement.ฉัันจะมีความสุขที่ได้พวกเธอทั้งหมด หารือกันเกี่ยวกับโชว์นี้ และทำมันออกมาให้พิเศษที่สุด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Well, again, these are matters of national security.พวกท่านกำลังหารือเรื่องอะไรกัน? ขอพูดอีกครั้งนะ นี่เป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Yeah, we need to talk about your cabinet appointments and ministers.ค่ะ เดี๋ยวเราต้องหารือเวลานัดหมาย.. เพื่อพบปะคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยนะคะ Invictus (2009)
And in Japan, President Mandela met with Japanese officials as he concluded a grueling trip to the Far East.และในญี่ปุ่น.. ประธานาธิบดีแมนเดล่า.. ได้พบปะหารือกับทางการญี่ปุ่น-- Invictus (2009)
But I believe there's a lot more I can bring to the table.แต่ฉันเชื่อว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องมาหารือกัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
We have a great deal to discuss.เรามีเรื่องจะหารือกันมากมาย. Princess Protection Program (2009)
Why don't we discuss it with special investigatorทำไมเราไม่หารือกับนักสืบพิเศษ Double Blind (2009)
And you folks are gonna want to take some time to discuss it.และพวกคุณต้องการเวลา เพื่อปรึกษาหารือกัน Mandala (2009)
I'll do it.ผมเราเอาไปหารือกันครับ Mandala (2009)
Now, that cough is the other thing we need to discuss.ตอนนี้ อาการไอนั่นคือสิ่ง ที่เราจำเป็นต้องหารือกัน 4 Days Out (2009)
We'll have more to discuss in the next few weeks.เราจะจัดการหารือกันอีกครั้ง ในอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้า 4 Days Out (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer   FR: consulter ; discuter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confer with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, ประชุมกับ
consult about[PHRV] ปรึกษาในเรื่อง, See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ
talk about[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top