Search result for

หาม

(49 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาม-, *หาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาม[V] carry, See also: take, Syn. แบก, คอน, Thai definition: เอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป
หามิได้[NEG] no, See also: not, Syn. มิได้, มิใช่, ไม่ใช่, ไม่ใช่เช่นนั้น
หามรุ่งหามค่ำ[ADV] day and night, See also: round the clock, Syn. ตลอดวันตลอดคืน, Example: เขาได้เป็นพนักงานดีเด่น เพราะเสียสละทำงานหามรุ่งหามค่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หามก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้อยกลางไม้หรือวางบนเปลเป็นต้น แล้วช่วยกันหิ้วหรือยกไป, ช่วยกันยกหัวและท้ายพาไป.
หามว. รุ่ง, สว่าง, ฮาม ก็ว่า.
หามรอกน. ชื่อต้นไม้ชนิด Miliusa velutina (Dunal) Hook. f. et Thomson ในวงศ์ Annonaceae ใบป้อม ขนนุ่ม ดอกสีเขียวอ่อน ผลเป็นพวง ทุกส่วนใช้ทำยา, หางรอก ก็เรียก.
หามรุ่งหามค่ำว. ตลอดวันตลอดคืน เช่น เที่ยวหามรุ่งหามค่ำ.
หามแล่นน. ชื่อปืนใหญ่ชนิดหนึ่งใช้คนหามไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was thinking that bart was the problem,ทีแรก ชั้นคิดว่าปัญหามันมาจากบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
Well, I guess you'll have to come and find out.ฉันเดาแล้วว่าคุณต้องมาหามัน Pret-a-Poor-J (2008)
So what's his problem?- แล้วตกลงปัญหามันคืออะไร ? There Might be Blood (2008)
There is. We just haven't found it yet.อาจมี เราแค่ต้องการหามันให้พบ Not Cancer (2008)
What do you think you'll find out?คุณคิดว่ายังไง คุณจะหามัน Lucky Thirteen (2008)
And it's the screw-ups that make us interesting.ปัญหามีผลกับนาย และมันจะทำให้พังขณะ ทำให้เราสนใจ Lucky Thirteen (2008)
You were looking in the wrong room.คุณมองหามันผิดที่ Dying Changes Everything (2008)
- The problem wasn't the surgery. - Abnormally deposited proteins.ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัด มีโปรตีนมาสะสมแบบผิดปกติ Dying Changes Everything (2008)
let's call Mitsu and hang out.ถ้ามาเมื่อไหร่เราโทรไปหามิตสุกับนัตสึมาฉลองกันเนอะ Akai ito (2008)
Delayed have I been, but not too far away am I now.หามิได้ อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Did you find it?เจ้าหามันเจอไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
Where did you get that?เจ้าไปหามาจากที่ไหนน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หามรุ่งหามค่ำ[adv.] (hāmrung-hāmkham) EN: day and night ; round the clock   FR: jour et nuit
หาม[v. exp.] (hā mā) FR: se procurer

English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derive from[PHRV] ได้มาจาก, See also: หามาจาก, Syn. draw from
dimension[VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
run to[PHRV] จัดให้มี, See also: หามาได้
shoulder[VI] ใช้ไหล่ดัน, See also: หาม, แบก, Syn. carry, hold, shove, push aside
shoulder[VI] ใช้ไหล่ดัน, See also: หาม, แบก, Syn. carry, hold, shove, push aside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
get(vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค)
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
procurable(adj) พอจะหามาได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top