Search result for

หันกลับ

(36 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันกลับ-, *หันกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันกลับก. เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิม เช่น เขาทั้งสองหันกลับไปคืนดีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averseหันกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're coming back.พวกมันหันกลับมาแล้ว Rising Malevolence (2008)
Let's get turned around before those fighters catch up to us.เราต้องหันกลับ ก่อนที่ยานพวกนั้นจะไล่ทัน Downfall of a Droid (2008)
You fight for the right to grow crops in peace.เมื่อพวกเจ้าแก่ตัวไป แล้วหันกลับมามองในวันนี้ The Moment of Truth (2008)
And when you're old and grey, you'll look back on this day and you'll know you earned the right to live every day in between.เมื่อพวกเจ้าแก่ตัวไป แล้วหันกลับมามองในวันนี้ เจ้าจะรู้ว่า ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชีวิตของเจ้า The Moment of Truth (2008)
Go ahead and run toward that direction, remember keep on running ahead and don't turn backวิ่งไปทางนั้น จำไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่าหันกลับมา Iljimae (2008)
- Would you turn around?ลองหันกลับมาสิ Kung Fu Panda (2008)
Turn around and go home!หันกลับไป และกลับบ้านไปชะ! Episode #1.9 (2008)
Can I turn around?จะให้หันกลับไปมั้ย Body of Lies (2008)
We got caught by the margin, it's gonna turn around.หยุดก่อน เราจะถูกจับคงต้องหันกลับแล้วล่ะ 24: Redemption (2008)
This is the part-We head back, we take it off, we get it on.นี่คือจุดที่เราต้องหันกลับไป ลืมมันซะ แล้วเดินหน้าต่อ Marley & Me (2008)
Turn around, I have to go back.หันกลับ ฉันต้องกลับไป Made of Honor (2008)
# Just walk away and don't look backเดินจากไปและอย่าหันกลับมามอง High School Musical 3: Senior Year (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast back[PHRV] หันกลับไปยัง, See also: กลับไปสู่, Syn. throw back
ease round[PHRV] หันกลับเป็นวงกลม
face about[PHRV] หันหลังกลับ (ทางทหาร), See also: หันกลับไป, Syn. turn about, turn around
face round[PHRV] หันกลับ, Syn. turn around
head back[PHRV] หันกลับไป, See also: มุ่งหน้ากลับ
make a come-back[IDM] หันกลับมาทำอาชีพ (ที่ประสบความสำเร็จ) ที่เคยทำอีกครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
pop back[PHRV] หันกลับอย่างเร็ว, See also: พลิกกลับอย่างเร็ว
pull round[PHRV] เผชิญกับ, See also: หันกลับ, Syn. bring about
throw back[PHRV] หันกลับ, Syn. fling back, toss back
turn one's back on[IDM] หันกลับไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
reflex(รี'เฟลคซฺ) n.,adj. ปฏิกิริยาโต้ตอบที่ไม่เจตนาต่อสิ่งกระตุ้น,การสะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,สิ่งที่สะท้อนกลับ vt. (รีเฟลคซฺ) ทำให้สะท้อนกลับ,หันกลับ,หมุนกลับ,พับกลับ, See also: reflexly adv., Syn. reponse,
retroversion(รีทระเวอ'เชิน) n. การมองกลับ,การหันกลับ,การวกกลับ,การหวนรำลึก, See also: retroverse adj.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top