Search result for

หวงแหน

(20 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวงแหน-, *หวงแหน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวงแหน(-แหนฺ) ก. หวงมาก เช่น หนังสือเล่มนี้หายาก เจ้าของหวงแหนเหลือเกิน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They used them for special things that they loved and wanted to keep safe.พวกเขาใช้มันสำหรับเก็บของพิเศษ ที่พวกเขาหวงแหนต้องการให้มันปลอดภัย Nights in Rodanthe (2008)
Because I care for you more than anyone else.เพราะว่าเธอคือคนที่ฉันหวงแหน Episode #1.7 (2010)
The most cherished treasures are the most difficult to come by.สมบัติที่หวงแหนมากที่สุดมักจะได้มาด้วยความยากลำบากที่สุด Masks (2011)
No. You treasure those bills.มันไม่ใช่อย่างนั้น มันคือสิ่งที่คุณเก็บไว้อย่างหวงแหน Episode #1.19 (2011)
Think about it if the situation were reversed.เขาเป็นสามีของหลานสาวที่รัก และหวงแหนของแม่ยุนชอน New Tales of the Gisaeng (2011)
That your heart was cherished above all others.ที่หัวใจของคุณได้รับการหวงแหน เหนือคนอื่น Chosen Path (2012)
These are just a few cherished memories that I've saved from my boys' childhood.พวกนี้เป็นแค่สิ่งที่จำจดหวงแหนนิดหน่อย ฉันช่วยเก็บของพวกนั่น จากวันเด็กของลูกชายฉัน Take Her Out of the Ballgame (2012)
With the ultimate power to destroy all that we cherish most.ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลาย ทุกสิ่งที่เราหวงแหน Revelations (2012)
Mrs. Travers, trust me with your precious Mary Poppins.คุณนายเทรเวอร์ เชื่อใจผมกับแมรี่ ป๊อปปินส์ที่คุณหวงแหน Saving Mr. Banks (2013)
Sacrifice demands the surrender of things we cherish above all else.ความเสียสละ ต้องการการยอมสูญเสีย ในสิ่งที่เราหวงแหน เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด Sacrifice (2013)
Though I don't think I could ever forgive anyone who set fire to everything I cared about.คิดว่าถ้าเป็นฉัน ฉันคงไม่มีทางให้อภัยใครก็ตาม ที่เป็นคนก่อไฟเผาทุกอย่างที่ฉันหวงแหน Victory (2013)
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.สำหรับผมแล้วมันตอกย้ำ ความรับผิดชอบของเรา การจัดการเพิ่มเติม กรุณากับอีกคนหนึ่ง และเพื่อรักษาและหวงแหน Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
หวงแหน[adj.] (hūanghaēn) EN: jealously guarded   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว,เหนียวเหนอะ,ยืนหยัด,ยึดแน่น,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,หวงแหน, See also: tenacityness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tenacious(adj) ยึดแน่น,เหนียว,ดื้อรั้น,หวงแหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top