Search result for

หวง

(52 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวง-, *หวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวง[V] be grudge, See also: be possessive, Syn. ตระหนี่, งก, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางห่วงไข่, Thai definition: ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้
หวงตัว[V] preserve one's purity, See also: lead a moral life, Syn. รักนวลสงวนตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: เป็นผู้หญิงควรจะหวงตัวไว้บ้าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ชายถูกต้องตัว, ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครง่ายๆ
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
หวงก้าง[V] stand in the way, See also: obstruct, thwart, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขา เขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์
หวงก้าง[V] treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์
หวงห้าม[V] forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม[ADJ] forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวงก. ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้.
หวงก้างก. หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์, กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้.
หวงตัวก. รักนวลสงวนตัว เช่น เป็นลูกผู้หญิงต้องรู้จักหวงตัว, ไม่ยอมให้ถูกเนื้อต้องตัว เช่น เด็กคนนี้หวงตัว ไม่ยอมให้คนแปลกหน้าอุ้ม.
หวงห้ามก. กันไว้โดยเฉพาะ เช่น ผลไม้ในสวนนี้เจ้าของไม่หวงห้าม จะเก็บไปกินก็ได้.
หวงห้ามว. ที่กันไว้โดยเฉพาะ เช่น เขตหวงห้าม เข้าได้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง.
หวงแหน(-แหนฺ) ก. หวงมาก เช่น หนังสือเล่มนี้หายาก เจ้าของหวงแหนเหลือเกิน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
You're like a dog with a bone.คุณเหมือนสุนัขหวงกระดูก Passengers (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
I mean, they're all emotions, no logic, there's nothing going on upstairs;แบบว่า ผู้หญิงน่ะ อ่อนไหวง่าย ไม่ค่อยใช้เหตุผล ไม่ค่อยใช้สมอง Changeling (2008)
Envy. The green eyed monster!ขี้อิจฉา.เธอหวงฉันนี่! Cyborg Girl (2008)
They used them for special things that they loved and wanted to keep safe.พวกเขาใช้มันสำหรับเก็บของพิเศษ ที่พวกเขาหวงแหนต้องการให้มันปลอดภัย Nights in Rodanthe (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
This is a restricted area, sir.ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม Blow Out (2008)
I'll take you to a restricted area.ผมจะพาคุณไปเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
They are moving towards a secure area on the base where we believe the weapons are being held.พวกเขากำลังไปที่เขตหวงห้ามในฐานทัพ เราเชื่อว่าเรากำลังจะได้อาวุธมาอยู่ในมือเรา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We just found Mr. Knowles alone just outside the restricted zone.เราเจอคุณโนวเลสอยู่คนเดียว กำลังออกจากเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive   FR: être possessif ; être jaloux
หวงก้าง[v.] (hūangkāng) EN: stand in the way   
หวงตัว[v. exp.] (hūang tūa) EN: preserve one' s purity   
หวงห้าม[v.] (hūanghām) EN: forbid   
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: forbidden   
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
หวงแหน[adj.] (hūanghaēn) EN: jealously guarded   

English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว,เหนียวเหนอะ,ยืนหยัด,ยึดแน่น,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,หวงแหน, See also: tenacityness n.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
sensitive(adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
tenacious(adj) ยึดแน่น,เหนียว,ดื้อรั้น,หวงแหน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top