Search result for

หล่อโลหะ

(13 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อโลหะ-, *หล่อโลหะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หล่อโลหะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หล่อโลหะ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นทนน. ขั้นตอนหนึ่งในการหล่อโลหะ โดยยกหุ่นขี้ผึ้งที่เข้าดินเป็นพิมพ์สำเร็จแล้วขึ้นตั้งบนฐานอิฐที่วางซ้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยกลับเอาหัวของหุ่นไว้ข้างล่าง ปักท่อนเหล็กค้ำยันตัวพิมพ์ที่พอกหุ่นให้ตั้งตรงและมั่นคง.
รมดำก. ใช้น้ำมันกำมะถันเป็นต้น ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอบด้วยความร้อนให้ดำ เช่น รมปืน รมพระ รมรูปหล่อโลหะ.
ลูกทอยน. ไม้แหลมสำหรับตอกต้นไม้เป็นต้นเพื่อเหยียบขึ้นไป, เหล็กแหลมหรือตะปูที่ตอกเข้ากับหุ่นขี้ผึ้งให้ติดกับแกนในสำหรับพยุงพิมพ์ดินให้คงที่ในการหล่อโลหะเช่นพระพุทธรูป.
สูญขี้ผึ้งน. กรรมวิธีหนึ่งในการหล่อโลหะ ใช้ขี้ผึ้งพอกหุ้มแกนทรายให้เป็นหุ่น แล้วทาไล้ด้วยดินเหนียวผสมขี้วัวและน้ำ จึงเข้าดินเป็นพิมพ์ นำไปเผาไฟสำรอกขี้ผึ้งให้ละลายออกจากพิมพ์ จากนี้เทโลหะหลอมเหลวเข้าแทนที่ขี้ผึ้ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injection molding of metalsการหล่อโลหะแบบฉีด [TU Subject Heading]
Metal castingsการหล่อโลหะ [TU Subject Heading]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin[VT] ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c

English-Thai: Nontri Dictionary
foundry(n) การหล่อโลหะ,โรงหล่อ,โรงหลอม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
burr (n ) ครีบที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาหล่อโลหะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top