Search result for

หลายรูปแบบ

(21 entries)
(0.1922 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายรูปแบบ-, *หลายรูปแบบ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Multi-phase voice simulator!- เสียงอีกหลายรูปแบบToy Story (1995)
Love comes to us in different ways but underneath all those ways, I believe there is only one love.รัก.. มาสู่เราได้ในหลายรูปแบบ แต่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นล่ะนะ Il Mare (2000)
we tried many options but it didn't work then what about this?เราลองเสนอไปหลายรูปแบบแล้ว แต่มันไม่ได้ผล งั้น ลองพวกนี้ไหมครับ Sapuri (2006)
Music has many different forms.ดนตรีมีหลายรูปแบบ.. Secret (2007)
Suits today come in a lot of different patterns, from active to traditional.ทุกวันนี้ สูทมีหลากหลายรูปแบบ จากคล่องแคล่วไปถึงแบบดั้งเดิม Love Now (2007)
Child-rearing around the world boasts a wide variety of customs and mores.การเลี้ยงดูเด็กรอบโลก มีการพูดถึงว่ามีหลายรูปแบบตาม ขนบธรรมเนียมและอะไรหลายอย่าง The Nanny Diaries (2007)
I could see ways to use it that had never been used.ผมรู้ว่ามันเอาไปใช้ได้หลายรูปแบบ อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน It Might Get Loud (2008)
All right, so go in, go get a beef soup and slow him down. Oh, no. He's terrifying.เขามีซุปวัว และแชท แชทหลายรูปแบบ Some Kinda Love (2009)
Oh, for centuries busking has been a viable way for creative people to earn a living.เป็นเวลาหลายๆ ศตวรรษมาแล้ว ที่การแสดงในที่สาธารณะ มีหลากหลายรูปแบบ ทำให้คนส่วนหนึ่งอาศัยทำเงิน ใช้เลี้ยงชีวิต The Bones That Weren't (2010)
Actually, they're more freeform.ที่จริงทำได้หลายรูปแบบ Hello, Bandit (2010)
I came up with several models having to do with the neurophysiology and neuroanatomy.ฉันมากับหลายรูปแบบไม่ต้องทำ กับสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ Is There Life After Death? (2011)
Wolves come in many forms.พวกหมาป่ามาในหลากหลายรูปแบบ Once Upon a Time... (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
numeric formatรูปแบบการเขียนตัวเลขหมายถึง รูปแบบการแสดงจำนวนเลขที่อ่านได้ เห็นได้ เราอาจแสดงจำนวนเลขได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น .25 หรือ 25% เป็นต้น รวมทั้งการเขียนเลขแบบต่าง ๆ อย่างที่ใช้ในโปรแกรมตารางจัดการ เช่น 1000, 1,000, 1,000.00 ฯ
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
prismatic(พริซแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแก้วพริสซึม,เป็นแถบคลื่นแสงหรือสีรุ้ง,หลายรูปแบบ,หลายเหลี่ยม, See also: prismatically adv., Syn. brilliant
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
variegate(แว'ริอะเกท,แว'ระเกท) vt. ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้มีหลายรูปแบบ,ทำให้หลากหลาย
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การทำให้หลากหลาย,การทำให้มีหลายรูปแบบ,การทำให้มีหลายสี,ความแตกต่างกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายสี,ความกระดำกระด่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top