Search result for

หลักแหลม

(45 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักแหลม-, *หลักแหลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักแหลม[ADJ] brilliant, See also: sharp, keen, clever, shrewd, smart, astute, Syn. ฉลาด, คมคาย, เฉียบแหลม, Example: แนวความคิดในเรื่องภูมิภาคเป็นอุบายอันหลักแหลมมีประโยชน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักแหลมว. คมคาย เช่น วาจาหลักแหลม, เฉียบแหลม เช่น ความคิดหลักแหลม, แหลมหลัก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll have to excuse Dr. House, he mistakes immaturity for edginess.คุณจะได้รับการยกโทษ หมอเฮาส์ เขาไม่ค่อยเหมือนคนปกตินัก\ สำหรับความหลักแหลม Lucky Thirteen (2008)
Excellent work, mma. Brilliant!ทำงานได้ดีเยี่ยมมากน้องสาว หลักแหลม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's my job to outshine the fox in cleverness.มันเป็นงานของฉันที่จะต้อง เอาชนะความหลักแหลมของจิ้งจอก Doubt (2008)
Outrageous, yet brilliant things.อุกอาจ,แต่ก็หลักแหลมมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม After School Special (2009)
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)
damn, chris, still sharp as a tack, huh?ไอ้บ้าคริส ยังหลักแหลมเหมือนตะขอ The Coffee Cup (2009)
Your boy has a very wise head on his shoulders.บุตรท่านเป็นคนที่หลักแหลม Sweet Dreams (2009)
You know, I don't wanna come off like the wise old fairy godmother but maybe you could learn from my mistakes.รู้มั้ย ชั้นก็ไม่อยากจะสมมุติตัวเองเป็น เหมือนกับ แม่เฒ่าอุปถัมภ์ที่แสนหลักแหลม ...แต่บางที่เธออาจเรียนรู้อะไรบ้าง จากความผิดพลาดของชั้น Burlesque (2010)
Inspired.หลักแหลม 99 Problems (2010)
But equally brilliant.แต่หลักแหลมเท่ากัน Brown Betty (2010)
Oh, brilliant yeah, cheers.โอ้ ฉลาดหลักแหลม เชียส์ส Episode #1.3 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
bright[ADJ] เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
dexterous[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit
fly[ADJ] ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, Syn. clever, keen, ingenious, Ant. stupid, fool
keen[ADJ] หลักแหลม, See also: ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, Syn. acute, clever, Ant. dull, stupid, dense
luminous[ADJ] หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
savvy[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, รอบรู้
shrewd[ADJ] หลักแหลม, See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว, Syn. astute, acute, sharp, keen
snell[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, ปราดเปรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top