Search result for

หยุดนิ่ง

(41 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดนิ่ง-, *หยุดนิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดนิ่ง[V] be motionless, See also: be at a standstill, Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่, Ant. เคลื่อนไหว, ไหว, Example: วัฒนธรรมมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของบ้านเมือง, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The people weren't just holding.คนจะไม่แค่หยุดนิ่งเท่าไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Hey, freeze!เฮ้ย หยุดนิ่งๆ Vantage Point (2008)
When they finally stopped screaming, brain scans showed a complete inactivity of the self-preservation region of the cortex.หลังจากพวกเค้าหยุดส่งเสียงกรีดร้อง ผลการสแกนสมอง แสดงภาวะหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิง ของสมองบริเวญที่ควบคุมสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ของสมองส่วน Cortex G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now... it hit the ground, the massive impact, and it's come to a standstill.ตอนนี้... มันพุ่งชนพื้น กระแทกอย่างแรง และหยุดนิ่งลง District 9 (2009)
The city had come to an absolute standstill.ทั่วทั้งเมืองหยุดนิ่ง District 9 (2009)
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง The Fourth Kind (2009)
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ Pilot (2009)
FBI!หยุดนิ่งอยู่กับที่! มือเดียวกัน แค่อันนี้ ไม่มีนิ้วบางนิ้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
The compass is locked right onto it.เข็มทิศหยุดนิ่ง ชี้ไปทางนี้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
[applause suddenly stops][การปรบมือหยุดนิ่งChapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
We're adrift.เราหยุดนิ่ง Sabotage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still   FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[X] (yut ning) EN: immobile   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jib[VI] หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์), See also: หยุดนิ่ง, Syn. balk, stop, recoil
rest[VI] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest[VT] สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
stagnant[ADJ] นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. dormant, still, unmoving
still[ADJ] นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. motionless, undisturbed
stop still[PHRV] หยุดนิ่ง, See also: อยู่นิ่งๆ, อยู่เฉยๆ, Syn. stand still

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
immobilise(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top