Search result for

หยุดทำงาน

(36 entries)
(0.2291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดทำงาน-, *หยุดทำงาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut-Offหยุดทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brakes, steering, everything.- เกิดอะไรขึ้น ? - เครื่องยนตร์เราหยุดทำงาน Deep Throat (1993)
Why don't we finish the job... by just flushing our brains down the toilet?ทำไมเราไม่หยุดทำงาน แล้วโยนสมองลงส้วมไปซะล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
After a while, he stopped comin' to work.หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็หยุดทำงานไปเฉย ๆ Jumanji (1995)
- Who told you to stop working?- ใครบอกให้แกหยุดทำงานJames and the Giant Peach (1996)
And, like all of you, it'll eventually cease to function.และเหมือนเช่นทุกท่าน... ในที่สุดมันจะหยุดทำงาน Bicentennial Man (1999)
Sir, halon levels are nonexistent in this room.ท่านค่ะ, เครื่องวัดหยุดทำงาน อาจจะมีอะไรในนี้ Resident Evil (2002)
We've got a flameout on the starboard side as well.เครื่องยนต์ตัวขวาหยุดทำงานแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
I can literally feel my eggs atrophyอ่านไปอ่านมา มดลูกแทบจะหยุดทำงาน Saving Face (2004)
Then his body will shut down one piece at a time.อวัยวะเขาก็จะหยุดทำงาน ...ทีละอย่าง Tabula Rasa (2004)
I told you, if your blood isn't purified every 72 hours, your internal organs will start to shut down.ผมบอกคุณนะ ถ้าเลือดของคุณไม่บริสุทธิ์ทุกเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะ อวัยวะภายในของคุณจะเริ่มหยุดทำงาน Crusade (2004)
- Take a load off.- หยุดทำงานสักพัก Happily N'Ever After (2006)
Can't you stop working?เธอหยุดทำงานไม่ได้เหรอ? A Millionaire's First Love (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดทำงาน[v. exp.] (yut thamngān) EN: stop working   

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out[PHRV] หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), See also: หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
be out of order[IDM] หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน, Syn. be in
break down[PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break off[PHRV] หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)
burn out[PHRV] หยุดทำงาน
conk out[PHRV] หยุดทำงาน (เครื่องจักร) (คำไม่เป็นทางการ)
cut out[PHRV] หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์), See also: ไม่ทำงาน, Syn. conk out
defunct[ADJ] ไม่ทำงาน, See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้, Syn. deceased, expired, no longer functioning, Ant. current
die[VI] หยุด, See also: หยุดทำงาน, Syn. stop
give out[PHRV] หยุดทำงาน, Syn. bread down, conk out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
hartal(ฮาร์'ทัล) n. การเปิดร้านและหยุดทำงาน
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
unyoke(อันโยค') vt. ปลดแอก,ปลด,ปล่อย,หยุดทำงาน, Syn. separate,release

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top