Search result for

หยุดงาน

(36 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดงาน-, *หยุดงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดงาน[V] stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai definition: ไม่มาทำงาน
หยุดงาน[V] stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai definition: ไม่มาทำงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Strike one.การนัดหยุดงานหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Some turnout, huh?หยุดงานเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Take the rest of the day off, Heke.หยุดงานได้วันนี้เฮเก้ Rapa Nui (1994)
Stop work!วันนี้พอแล้วหยุดงานได้ Rapa Nui (1994)
Mussolini will speak to all Italians!ให้ทุกคนหยุดงาน Malèna (2000)
It was hard to figure out what was happening... but it looked like shops had closed their doors, factories had gone on strike.มันยากที่จะเข้าใจว่า ได้เกิดอะไรขึ้น... แต่ดูเหมือนว่า ร้านค้าต่างพากันปิด โรงงานต่างๆ หยุดงานประท้วง The Dreamers (2003)
Who dares come before me?ใครบังอาจมาหยุดงานฉัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ Cubeº: Cube Zero (2004)
Aren't you off duty today?วันนี้เธอหยุดงานไม่ใช่เหรอ? Windstruck (2004)
Sir, a cop's a cop even if she's off dutyค่ะ แต่ตำรวจก็เป็นตำรวจแม้หยุดงานนี่คะ Windstruck (2004)
I made a mistake.ผมทำพลาด ผมขอลาหยุดงาน Mr. Monk Gets Fired (2004)
He can cover Thursday and Friday if you want to take some time off.เขาทำงานเข้ากะแทนได้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ถ้านายอยากหยุดงานพักผ่อน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดงาน[v. exp.] (yut ngān) EN: stop working ; go on strike ; lay down tools   FR: cesser le travail ; débrayer ; partir en grève

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out[PHRV] หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), See also: หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
bring out[PHRV] หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out
fling down one's tools[IDM] หยุดงานเพราะไม่เห็นด้วย, See also: ประท้วงเพราะไม่เห็นด้วย, Syn. chuck down, throw down
get out[PHRV] หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
go out[PHRV] หยุดงานประท้วง
knock off[PHRV] หยุดงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลิกงาน, Syn. knock on
off[PREP] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off[ADV] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
strike[VI] หยุดงานประท้วง, See also: ก่อการจลาจล, Syn. mutiny, revolt, walk out
take off[PHRV] หยุดงาน, See also: หยุดพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
scab(สแคบ) n. สะเก็ดแผล,โรคหิด,การตกสะเก็ดแผล,บุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,คนงานที่ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน vi. ตกสะเก็ดแผล,เป็นบุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน, Syn. eschar
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม,มวลชนที่มาชุมนุมกัน,การออกปฎิบัติการ,การหยุดงาน,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,เครื่องมือ,การทำความสะอาด,ทางแยก,รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output,outfit
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday

English-Thai: Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
strike(vi) โจมตี,นัดหยุดงาน,ทุบ,รื้อถอน,ยกเลิก,ชักธงขาว
striker(n) คนนัดหยุดงาน,ผู้ตี
striking(vt) เด่น,สะดุดตา,นัดหยุดงาน,ประท้วง
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา

German-Thai: Longdo Dictionary
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top